100 ปี วันประสูติ อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/624958

100 ปี วันประสูติ อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ผู้แทนสมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์

ในโอกาสวันประสูติครบ 100 ปี พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษอุทิศถวายแด่ทั้ง 2 พระองค์ ด้วยสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและในน้ำพระทัยอันงดงามประเสริฐยิ่ง ด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นตลอดมาที่ได้ประทานต่อมูลนิธิฯ ต่อคณะกรรมการ และเยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพ เป็นเวลา 14 ปี และ 11 ปีตามลำดับ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โปรดให้ พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก “100 ปีที่สถิตในดวงใจ” และเข็มกลัดที่ระลึก 100 ปีมอบแด่ทุกคนที่ไปร่วมงานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระมหากรุณาพระราชนิพนธ์ความทรงจำที่มีต่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร เพื่อเชิญไว้ในหนังสือที่ระลึก 100 ปี นี้

หนังสือที่ระลึกวันประสูติครบ 100 ปี มี เฉิดโฉม จันทราทิพย์ เป็นประธานจัดทำหนังสือฯ และ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ เนื้อหาส่วนใหญ่คัดลอกมาจากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงพระศพของทั้ง 2 พระองค์ที่ได้จัดทำสมัยที่ สมพร เทพสิทธา และ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ อดีตรองประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นหลักในการจัดทำหนังสือฯ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระเมตตาให้ทราบโดยกว้างขวาง สำหรับเข็มกลัดที่ระลึกมีพระนามทั้ง 2 พระองค์ ประดิษฐานพร้อมด้วย “ฉัตร” ซึ่งเป็นเครื่องสูงอันแสดงถึงพระเกียรติยศของเจ้านายทั้ง2 พระองค์ ผู้ได้รับต่างชื่นชมว่าทั้งหนังสือและเข็มกลัดจัดทำได้งดงามมาก เปี่ยมด้วยคุณค่า มีความหมาย และแสดงถึงความจงรักภักดีอันไม่มีที่สิ้นสุดกับทั้งผู้ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาและยังคงระลึกถึงพระองค์ท่าน

วันงานเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทีมงานมาช่วยคัดกรองอย่างเข้มงวด สมเด็จพระวันรัต มีพระเมตตามอบหมายให้ พระวรชัย ทมวโร ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดงาน เช่นเดียวกับ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมาช่วยงานโดยมีคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงาน อาทิ คุณหญิงแสงเดือนณ นคร ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ,ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญรองประธานมูลนิธิ, ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุขเลขาธิการมูลนิธิ, สาวิตรี บริพัตรฯ, ดร.พรชัยมงคลวนิช, ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง, วิไลตั้งสิน วิทยฐานกรณ์, กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล, ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย, กทม., สพฐ., สมาคมแม่บ้านทหารบก ทหารเรือ-ทหารอากาศ

การนี้คณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดต่างๆ ได้ร่วมกันถวายพระกุศล โดยบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษาในพระนาม 2 พระองค์ที่ประทานไว้แล้วตั้งแต่ทรงพระชนม์ชีพ เพื่อนำดอกผลไปให้เป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2525 ที่มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรม ปีละประมาณ3,000 ทุน เป็นเงินปีละประมาณ 10 ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนไปรวมทั้งสิ้นกว่า 32,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 252 ล้านบาท โดยมีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่อง มีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนและให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมด้วย เพื่อให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่อ้างว้างท้อถอย หรือสิ้นหวัง โดยภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดได้ไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนด้วยเมตตาธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิด ผนึกกำลังร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและด้อยโอกาสในแต่ละจังหวัดให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ตลอดไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s