MQDC จับมือ CDAST ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ‘Uniquely Thai’ เผยไอเดียสุดล้ำงานออกแบบ ‘Civic Center’ เปิดพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคต

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/624911

MQDC จับมือ CDAST ประกาศผลผู้ชนะโครงการ ‘Uniquely Thai’  เผยไอเดียสุดล้ำงานออกแบบ ‘Civic Center’ เปิดพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคต

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ครั้งแรกของประเทศไทยกับการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคต ที่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนบนความยั่งยืน ซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของพลเมืองทุกกลุ่มทุกวัยในอนาคต

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่่น จำกัด (MQDC) ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด “Uniquely Thai” Envisioning the 21st Century Bangkok’s Civic Center Architectural Design Competition 2021 จากผู้เข้าประกวดเกือบ 500 ทีม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมออกแบบพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ โดยผู้ชนะเลิศในประเภทนิสิตนักศึกษาได้แก่ นางสาวมนัสนันท์ เดชะสุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของผลงานแนวคิด “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปได้แก่ ทีม Cosmic I Civic Center จากผลงาน “Metaverse”

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า  โครงการประกวดครั้งนี้ คือการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตแห่งใหม่ เราจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมในการออกแบบและพัฒนาโครงการมากเท่าที่ควร ดังนั้น โครงการครั้งนี้จึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรเมืองได้ในหลากหลายองค์ประกอบ

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันเทรนด์ของการออกแบบเมืองทั่วโลกมุ่งให้ความสำคัญกับ Civic Center หรือพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเมืองที่ทุกคน ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น โจทย์สำคัญที่สุดของการออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ของทุกคนอย่างแท้จริง คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอไอเดีย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมอง ให้การออกแบบพื้นที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้คนทุกกลุ่มทุกวัยที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ ด้วยโจทย์ความท้าทายให้นักออกแบบได้ประชันไอเดีย ภายใต้แนวคิด “Uniquely Thai” ชูอัตลักษณ์และนำเสนอรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย ผสานกับความเป็นสากล ส่งเสริมการออกแบบ Civic Center ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผลงานจากนิสิตนักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่กว่า 181 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ล้วนมีทักษะในด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มีศักยภาพ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ในฐานะคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า ผลงานของผู้เข้าประกวด ทำให้เราได้เห็นแนวคิดและไอเดียจากคนรุ่นใหม่ว่าเขามองอนาคตของพื้นที่เพื่อสาธารณะอย่างไร โดยการเริ่มตั้งคำถามตั้งแต่พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการรวมตัวกัน  จะเห็นได้ว่าเทรนด์ในปัจจุบันเน้นไปที่การมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นให้เกิด space ช่องว่างระหว่างคนมากขึ้น การรวมตัวของคนในพื้นที่สาธารณะจะไม่เหมือนเดิม แต่จะมาในมุมมองหลาย ๆ แบบ มาเป็นกลุ่มเล็กลง อาจจะมีการบูรณาการ Metaverse หรือ Avatar เข้าไปในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะเรายังไม่ทราบว่าทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เราทราบแน่ๆ ว่ามนุษย์ต้องการพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้คนสามารถออกมาจากพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น

ด้าน นางสาวมนัสนันท์ เดชะสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของผลงานชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษา เผยว่า แนวคิดหลักของผลงาน Civic Center มาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความแตกต่างทางฐานะของคนในประเทศที่มากเกินไป การขาดโอกาสทางด้านการศึกษาของเด็กยากไร้ ความยากจน และสุขภาวะที่ไม่ดีของคนในประเทศ รวมไปถึงปัญหาของกรุงเทพฯ ในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ดี การจัดผังเมืองที่ไม่เป็นระบบ ดังนั้นอาคารแห่งนี้มีจุดประสงค์ที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน โดยพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 2) ด้านความคิดและความรู้ 3) ด้านสุขภาวะ 4) ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 5) ด้านปฏิสัมพันธ์ โดยสะท้อนจุดเด่นของงานออกแบบเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต เชื่อมต่อทางเดินเท้าเพื่อสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไปที่ผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ผ่าน  4 เส้นทางในโครงการ Cultural loop เส้นทางพัฒนาต่อยอดและสืบสานวัฒนธรรมไทย สามารถปรับเปลี่ยนรองรับกับกิจกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตได้ Commercial loop เส้นทางพัฒนาทางด้านอาชีพ สร้างเสริมธุรกิจ art and craft สำหรับคนในชุมชนเพื่อต่อยอดสร้างเสริมอาชีพพัฒนาระบบเศรษฐกิจ Education loop เส้นทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างโอกาสทางงด้านความคิดและความรู้ที่ทันยุคสมัย Recreation loop เส้นทางการพักผ่อนของคนเมือง เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านอาคารสีขาวเพื่อเป็นพื้นที่รอการเติมเต็มองค์ประกอบทางวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาไปตามยุคสมัยและคงความเป็นไทยที่ถูกสื่อสารผ่าน แสง ลม และพื้นที่

ขณะที่ นายสิปปวิชญ์ รู้อยู่ ตัวแทนจากทีม Cosmic I Civic Center รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป กล่าวว่าสิ่งแรกเราให้ความสำคัญกับบทบาทของ Civic Center ในประเทศไทย คือการที่ผู้คนในสังคมสามารถมารวมตัวและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ เราคิดว่าถ้าสามารถออกแบบผลงานให้มีประสิทธิภาพ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพาเมืองไปสู่โลกที่กว้างขึ้น เราพยายามมองพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ศูนย์รวมของเมืองที่จะพัฒนาคนต่อไปในอนาคต โดยแนวคิดในการสร้างเมืองของเราคือ “กรุงเทพฯ เมืองเทพสร้าง” เรานำแนวคิดนี้มาปรับใช้และต่อยอดที่ว่ามนุษย์เราเองก็สามารถที่จะอวตารไปสู่สวรรค์ในจินตนาการที่เรียกว่า Metaverse ได้ ตัวอาคารได้ไอเดียมาจากสวรรค์ที่ลอยอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ และในส่วนภูมิประเทศได้ไอเดียมาจากเขามอ ซึ่งเป็นสวนภูมิทัศน์จำลองของไทย ที่มีการเล่นกับลักษณะทางกายภาพและน้ำที่เปรียบเสมือนมหานทีสีทันดร จึงได้ขมวดมาเป็นแนวคิดในการวางอาคารให้ลอยอยู่เหนือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยเราได้ปรับตัวอยู่กับน้ำตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้เสาสูงและยังมีพื้นที่ใต้ถุนไว้ใช้งานต่างๆ นอกจากนี้ ตัวพื้นที่โครงการยังเป็นพื้นที่สำหรับรับน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับเมืองด้วย

ในส่วนของโครงการยังมีฟังก์ชัน ที่พร้อมจะส่งเสริมศักยภาพของคนไทยในวิสัยทัศน์ Go Limitless ที่ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ครอบคลุม ครบครันและอัพเดตอยู่เสมอ เป็น Big Data คลังความรู้ของคนกรุงเทพฯ และยังเป็นพื้นที่ให้ทดลองเปิดประสบการณ์โลก Metaverse ซึ่งสามารถต่อยอดได้หลากหลายไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจที่ก้าวไปสู่ Meta-Commerce ในด้านวัฒนธรรมที่สามารถสร้างความเป็นไทยส่งออกไปสู่สายตาชาวโลกด้วยมุมมองใหม่ ส่งเสริมให้ชาวโลกต่างอยากมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยและยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์สามารถปลดปล่อยได้อย่างไร้ขีดจำกัด และดึงศักยภาพของคนไทยออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะเราอยากเห็นคนไทยก้าวไกลไปมากกว่าที่เคย และสุดท้าย ผมขอขอบคุณโครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์เมืองของเราให้สามารถพัฒนาไปได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ทางโครงการฯ จะนำผลงานที่ผ่านเข้ารอบกว่า 181 ผลงานมาจัดแสดงในรูปแบบของ On Ground และ Virtual Exhibition เพื่อให้ร่วมติดตามชมไอเดียสุดเจ๋งและโหวตผลงานการประกวดออกแบบ Civic Center แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่ประทับใจ ได้ในงานนิทรรศการที่กำหนดจัดขึ้นเร็วๆ นี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage: Bangkok Civic Center Architectural Design Competition 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s