‘ดร.สุเทพ’แจงผลงานปี 64 และขับเคลื่อนงานปี 65 ตามนโยบาย’ตรีนุช’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/625901

'ดร.สุเทพ'แจงผลงานปี 64 และขับเคลื่อนงานปี 65 ตามนโยบาย'ตรีนุช'

วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565, 19.36 น.

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยถึงผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับ “คุณภาพการอาชีวศึกษา” อาทิ ด้านการบริหารบุคคลและการจัดการอาชีวศึกษา มีการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดใหม่ จนเสร็จสิ้น ผลักดันให้มีการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ตาม ว.21 จำนวน 293 คน เพิ่มอัตรากำลัง (ตำแหน่งพนักงานราชการ) ให้กับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวม โดยใช้พื้นฐานที่เป็นฐาน การขอใบอนุญาตประกอบการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยใช้ประสบการณ์การบริหาร เพื่อให้ครูอาชีวศึกษามีความก้าวหน้าในการเข้าสู่สายงานบริหารสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ในสาชาวิชาที่มีสอดคล้องการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 9 สาขาวิชา และให้มีสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และ กรอบมาตรฐานอ้างอิงอาเซียน (AQRF) จำนวน 42 สาขาวิชา ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล จนทำให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับ A (87.59)

เลขาธิกาา กอศ.กล่าวต่อว่า สำหรับ ด้านการบริหารสถานศึกษาภาครัฐ มีการปรับบทบาทสถานศึกษาให้จัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ บริบท และความเชี่ยวชาญ การส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) จำนวน 42 สาขาวิชา ในสถานศึกษา 120 แห่ง จัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) จำนวน 25 ศูนย์ ผลักดันการจัดการอาชีศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดตั้งศูนย์ทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 ศูนย์ จัดทำห้องเรียนอาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะอาชีพให้กับนักเรียนสายสามัญและนักศึกษา กศน. จัดตั้งศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 42 แห่ง การขับเคลื่อน SMART Farming ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เป็นต้น

สำหรับด้านการบริหารสถานศึกษาอาชีศึกษาเอกชน มีการผลักดันให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้น จำนวน 450 บาท/คน ผลักดันให้สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนได้รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในสถานศึกษาอาชีศึกษาเอกชน จำนวน 12 แห่ง พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 730 คน

ดร.สุเทพ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ สำหรับด้านการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 23 แห่ง จนเสร็จลิ้น สรรหาผู้อำนวยการสำนักในสถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ผลักดันให้มีหลักเกณฑ์การเลื่อนไหลตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ของคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา

“ขณะที่ ด้านการบริการประชาชนและการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความเสมอภาคและผู้ด้อยโอกาส นั้น สอศ.ได้ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบท จนคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบขยายสถานศึกษาจาก 12 แห่ง เป็น 30 แห่ง จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด เพื่อ Up Skill Re Skill และ: New Skill พัฒนา Application “ช่างอาชีวะ” ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทยเพื่อให้บริการประชาชนภายใต้โครงการ Fixit Center ให้มีความทันสมัยและสะดวกในการเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

ดร.สุเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาเด็กตกหล่อนจากระบบ รวมถึงต่อยอดงานอาชีวศึกษาปี 2564 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s