ปลัดมหาดไทยสั่งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ WFH 1-14 ม.ค.นี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/499350

01 ม.ค. 2565 |14:51 น.

ปลัดมหาดไทยสั่งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ WFH 1-14 ม.ค.นี้

ปลัดมหาดไทย สั่งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เวิร์กฟรอมโฮม (WFH) ตั้งแต่วันที่ 1-14 ม.ค.นี้ ย้ำต้องไม่กระทบการให้บริการประชาชน ตามข้อสั่งการนายกฯ พร้อมกำชับปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายหลังเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เพื่อให้การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการ และหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายหลังเทศกาลปีใหม่ เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงพี่น้องประชาชนผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ ณ ที่ตั้ง จึงได้สั่งการและประสานไปยังอธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (เวิร์กฟรอมโฮม) ในห้วงระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565 ตามความเหมาะสม 

ปลัดมหาดไทยสั่งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ WFH 1-14 ม.ค.นี้
ปลัดมหาดไทยสั่งหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ WFH 1-14 ม.ค.นี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำด้วยว่ามาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) ตั้งต้องไม่กระทบต่องานการให้บริการประชาชน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ให้จัดกิจกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ยกเว้นหากพิจารณาแล้วว่า การยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ ต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เช่น มาตรการความปลอดภัยองค์กร (COVID-Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติและรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และ DMHTTA เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานและสถานที่ต่าง ๆ การล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงการหมั่นตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นต้น 

“ขอเน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคี ในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ง่ายๆ โดยเริ่มที่ตัวเรา และคนในครอบครัวของเรา ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตตามหลักชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข ห่างไกลโรคโควิด-19 ไม่ว่าสายพันธุ์ใด ๆ และเราจะอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวและคนในสังคมได้อย่างมีความสุขต้อนรับปีใหม่ 2565 ไปด้วยกัน” นายสุทธิพงษ์กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s