ราชกิจจาฯออกประกาศป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งบิ๊กราชทัณฑ์ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/499268

31 ธ.ค. 2564 |20:31 น.

ราชกิจจาฯออกประกาศป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งบิ๊กราชทัณฑ์ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

งานเข้า ราชทัณฑ์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดตำแหน่งผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เพิ่มเติม ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีผลบังคับใช้ทันที

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2564”

ราชกิจจาฯออกประกาศป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งบิ๊กราชทัณฑ์ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น 17.6.6 17.6.7 และ 17.6.8 ของข้อ 4 (๑๗) 17.6 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่ง ของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

“17.6.6 ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอ

17.6.7 ผู้อำนวยการสถานกักขัง

17.6.8 ผู้อำนวยการสถานกักกัน “


ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๓ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s