‘เพาะช่าง’ถือฤกษ์ดี 109 ปี ขอแยกออกจาก มทร.รัตนโกสินทร์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/627135

'เพาะช่าง'ถือฤกษ์ดี 109 ปี  ขอแยกออกจาก มทร.รัตนโกสินทร์

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565, 16.48 น.

“วล.เพาะช่าง” ถือฤกษ์ดี 109 ปี ประกาศขอแยกตัวจาก มทร.รัตนโกสินทร์ ตั้งชื่อใหม่ เป็น “สถาบันศิลปะ โรงเรียนเพาะช่าง” ขึ้นตรง อว.

วันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้มีการแถลงข่าว “เพาะช่าง 109 ปี …อดีต ปัจจุบัน อนาคต สู่การเป็นสถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศ”  โดย ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่า  วิทยาลัยเพาะช่าง เดิมชื่อว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” กำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 7 มกราคม 2456 ด้วยมีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงศิลปะวิชาการช่างของไทยให้เจริญตามพระราชประสงค์ของพระบรมชนกนาถ  ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันครบรอบ 109 ปี ปัจจุบัน วิทยาลัยเพาะช่าง เป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)รัตนโกสินทร์ อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แต่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 อว.ได้ออกกฏกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น  6 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  2.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 3.กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น 4.กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 5.กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ  และ 6.กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้เลือกอยู่กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีจุดเน้นเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผศ.บรรลุ กล่าวต่อว่า จากประเด็นดังกล่าวทำให้วิทยาลัยเพาะช่างต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตนเองแล้วเห็นว่า จะขอแยกตัวออกจาก มทร.รัตนโกสินทร์ มาเป็น “สถาบันศิลปะ โรงเรียนเพาะช่าง”  มีสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะ สถานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด อว. อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 5  คือ “กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ” โดยจัดการศึกษาจะมีอัตลักษณ์ ในการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนวิชาทางด้านศิลปะประจำชาติ ปัจจุบันสอนระดับปริญญาตรีใน 3 ภาควิชา 14 หลักสูตรและในอนาคตจะทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 2หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอีก 1 หลักสูตร ซึ่งขณะนี้เรามีความพร้อมทั้งทางด้านอาคารสถานที่ และบุคลากร 

“การแยกเพาะช่างออกจาก มทร.รัตนโกสินทร์  ได้ผ่านกระบวนการการรับฟังความเห็น มีการประชุม ทำประชามติ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว จากนี้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อยกฐานะสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปกรรม เป็นสถาบันหลักในการสร้างบุคลากรด้านศิลปวิชาการช่างไทย เป็นศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสบสานดำรงความเป็นไทยและต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ศิลป์” ผอ.วิทยาลัยเพาะช่าง กล่าว 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s