คุณหญิงกัลยา นำร่องเกษตร สารคาม สร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/628175

คุณหญิงกัลยา นำร่องเกษตร สารคาม  สร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน. กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ที่มีความสนใจ ร่วมกันพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย การประยุกต์ใช้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มชมรม สมาคม และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แห่ง ตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ คือการวิจัยและพัฒนา จัดการศึกษา เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะจากทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงานได้แก่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ เช่น ข้อมูล สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้โครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมาย จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานภายใต้โครงการความร่วมมือ และการดำเนินการอื่นๆเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิผล ประสานเครือข่ายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ร่วมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s