กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงติดตาม ความก้าวหน้า รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/627623

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงติดตาม  ความก้าวหน้า รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม2542 บ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ 6 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ลลิต ถนอมสิงห์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), ประพิศ จันทร์มาอธิบดีกรมชลประทาน, เกรียงไกรภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8, สัณฐิต พีรานนท์ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ในการนี้ ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 7L-RMC เขื่อนลำนางรอง ที่ได้มีการปรับปรุงสภาพถนนจากผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphatic Concrete) ที่จะส่งผลให้นักเรียน คุณครูตำรวจตระเวนชายแดน และหมู่บ้านข้างเคียง จำนวน 3 หมู่บ้าน 582 ครอบครัว ประชากร 2,361 คนให้สามารถเดินทางสัญจรไป-มา ได้สะดวกจากนั้นช่วงบ่ายทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ในโรงเรียน และทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย, กิจกรรมห้องพยาบาล, กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม, กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน, กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ มี ลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน, เกรียงไกร ภาคพิเศษ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8, สัณฐิต พีรานนท์ ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ มี ลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน, เกรียงไกร ภาคพิเศษ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 8, สัณฐิต พีรานนท์ ผอ.กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าฯ รับเสด็จ

ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง

ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s