กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานการประชุม คณะ กก.อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/627891

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานการประชุม  คณะ กก.อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เสด็จเข้าบริเวณห้องโถง ชั้น 1 ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเสด็จขึ้นชั้น 2 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้แก่ นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ, ชมบุญ นิยมานุสร, ไพสิฐ แก่นจันทน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม และวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับรองประธานกรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ และผู้มีอุปการคุณ

ต่อมา เสด็จเข้าห้องประชุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในนามคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตามระเบียบวาระ อาทิ การดำเนินงานด้านการดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็ก ณ อาคารวชิราลงกรณ หมู่บ้านเด็กและหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม การดำเนินงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้ การเลี้ยงดูบุตรบุคลากร ของสภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ) และระเบียบวาระอื่นๆ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธาน กก.อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอน

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ย้อนกลับไปเมื่อปี 2497 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ที่ศาลาเฉลิมกรุง จำนวนประมาณ 720,200.50 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้เป็นทุนประเดิมในการก่อสร้างตึกวชิราลงกรณ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กกำพร้าอนาถาในความอุปการะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน2524 ได้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย” จากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กขสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กกำพร้า

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยให้การสงเคราะห์เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาดไทย หรือเด็กและผู้เยาว์ที่ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ และยกให้มูลนิธิฯ ตามกฎหมาย รวมทั้งเด็กและผู้เยาว์กำพร้าไร้ที่พึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และเด็กกำพร้าไร้ที่พึ่งที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ อาทิ สืบหาบิดามารดาหรือญาติของเด็กและผู้เยาว์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้มีชีวิตที่มั่นคงผาสุกในครอบครัวของตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดา มารดา หรือญาติได้ จะจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้การฝึกวิชาชีพ การอบรมทางศาสนาและจริยธรรม การรักษาพยาบาล การจัดหางาน และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับงานสวัสดิภาพเด็กและครอบครัวส่งเสริมการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของเด็กและผู้เยาว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งตนเองได้ ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปีจำนวนทั้งสิ้น 49 คนแบ่งเป็นเด็กชาย 26 คนเด็กหญิง 23 คน (ข้อมูลณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) และมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบันรวม 643 คน เป็นครอบครัวชาวต่างประเทศ 533คน และเป็นครอบครัวชาวไทย 110 คน

เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และรองประธาน กก.อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และรองประธาน กก.อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s