ซีพีแรมเชิดชูเกียรตินวัตกรและคนดีซีพีแรม ‘ความดีคู่ความเก่ง’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/628401

ซีพีแรมเชิดชูเกียรตินวัตกรและคนดีซีพีแรม ‘ความดีคู่ความเก่ง’

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ซีพีแรม จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ พร้อมเข็มเกียรติยศ และโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับนวัตกร ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม รากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคนดี ผู้สร้างสรรค์คุณงามความดี รากฐานแห่งการสร้างคุณค่าให้กับสังคม และประเทศชาติ โดยมี นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงซีพีแรม เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลากมลปัญญา บริษัm ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่

การเชิดชูเกียรติ “นวัตกรซีพีแรม” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 9 ปี  โดยมีนวัตกรซีพีแรมสะสมกว่า 141  คน อีกทั้ง ยังมีผู้ที่มีคะแนนสะสมที่ใกล้ครบเกณฑ์นวัตกรอีกกว่า 353 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 494 คน นวัตกรผู้ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม อันเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์จากผลงานนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าให้กับองค์กร

การเชิดชูเกียรติ “คนดีซีพีแรม” เป็นการประกาศเกียรติคุณผู้กระทำคุณงามความดี ตามแนวทางขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ในการสร้างสรรค์คุณงาม ความดี คุณธรรม จริยธรรม และคุณประโยชน์แก่สังคม ที่จะช่วยจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานและบุคคลทั่วไปให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ รวมถึงทุ่มเทอุทิศตน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ซีพีแรม จะมี “นวัตกร” ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี “คนดี” ผู้สร้างสรรค์ความดีงาม อันทรงคุณค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม ประเทศชาติ เป็นศักดิ์เป็นศรีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s