หนังสือ ฝ้าย ไหม…สายใยแห่งความผูกพัน สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/627613

หนังสือ ฝ้าย ไหม...สายใยแห่งความผูกพัน  สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทย

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้มีคุณูปการต่อวงการผ้าไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงเป็นผู้สืบสาน ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู เผยแพร่ผ้าไทย และการทอผ้าพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นทั่วภูมิภาค นางเดือนฉาย คอมันตร์ นักอนุรักษ์นิยมหญิง นักเขียนและที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย จึงได้เรียบเรียงเรื่องเกี่ยวกับผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้พสกนิกรภาคภูมิใจ ที่จะสวมใส่และอนุรักษ์งานหัตถกรรมสิ่งทอ ผ่านผลงานล่าสุด “ฝ้ายไหม….สายใยแห่งความผูกพัน” รับศักราชใหม่ 2565

บทความในหนังสือ เรื่อง ฝ้าย ไหม…สายใยแห่งความผูกพัน เป็น บทความเฉลิมพระเกียรติฯ มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วยพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไหม รวมถึงพระเมตตาที่โปรดให้ฟื้นฟูการทอผ้าพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นทั่วภูมิภาค ทั้งยังโปรดฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้ในการพัฒนาฝีมือในการถักทอ เพื่อนำมาใช้งานได้ตามสมัยนิยม เป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ราษฎรมากขึ้น

พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานชุดแต่งกายของสตรีแบบไทยพระราชนิยม 8 แบบ รวมถึงการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การให้จัดแสดงนิทรรศการผ้าฝ้าย ผ้าไหมเพื่อเผยแพร่ผลงานของศูนย์ศิลปาชีพฯ และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย

ส่วน บทความในตอนที่สองเป็นเรื่อง ผ้าไทในกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วิวัฒนาการและกรรมวิธีการทอผ้าในเทคนิคต่างๆซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเรียบเรียงจากข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความและเป็นกรรมการในการจัดทำ
หนังสือ จัดแสดงนิทรรศการและร่วมรณรงค์เผยแพร่การใช้ผ้าไทยในหลายโอกาส

สำหรับบทความตอนที่สามเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์และความผูกพันของผู้เขียนในผืนผ้า “ผ้าทอพื้นบ้าน” การก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ผ้าไทย ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอ ที่ได้มีส่วนร่วมในองค์การต่างๆ มากกว่าสี่สิบปี

ซึ่งภาพประกอบเนื้อเรื่องในบทความตอนที่หนึ่งนั้น ผู้เขียนได้อัญเชิญภาพพระราชกรณียกิจในการทรงงานเกี่ยวกับผ้าทอไทย ที่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2555 และปี 2556 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งผู้เขียนได้รับมอบหมายจากประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เป็นประธานจัดทำหนังสือ ส่วนภาพในบทความตอนที่สองและตอนที่สามนั้น นำมาจากกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมจัดทำกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักสะสมผ้า ผืนผ้าส่วนใหญ่มาจากสมบัติส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งทั้งหมดได้แจ้งไว้ในหนังสือแล้ว พร้อมกับแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงในการเรียบเรียงบทความ

ผู้สนใจหนังสือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 081-8319869 เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และต่อยอดงานหัตถกรรมสิ่งทอให้คงอยู่ต่อไป หรือท่านใดที่สนใจจะร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาเรื่องผ้าไทย สามารถบริจาคเงินได้ที่โทร.081-8319869 ได้เช่นกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s