‘วัดพระธรรมกาย’ร่วมจัดวิสาขาบูชานานาชาติ 3 ประเทศ ‘ชู 3 ธรรม นำสู่สันติภาพโลก’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652281

‘วัดพระธรรมกาย’ร่วมจัดวิสาขาบูชานานาชาติ 3 ประเทศ ‘ชู 3 ธรรม นำสู่สันติภาพโลก’

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 13.55 น.

‘วัดพระธรรมกาย’ร่วมจัดวิสาขาบูชานานาชาติ 3 ประเทศ ‘ชู 3 ธรรม นำสู่สันติภาพโลก’

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า  เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และองค์การสหประชาชาติ ( UN ) ได้รับรองให้เป็นวันสำคัญสากล ตั่งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2542 มีความสำคัญคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสอนให้รักสรรพสัตว์ทั้งหลาย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ ให้รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เหตุผลสำคัญ อีกประการหนึ่งคือ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนให้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ และไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันดร์ คือ นิพพาน

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวว่า “ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน และชาวโลกทุกคน ร่วมกันทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญดังกล่าว วัดพระธรรมกาย วัด – องค์กรพุทธนานาชาติ จึงร่วมกันงานวิสาบูชานานาชาติใน 3 ประเทศ ชู 3 ธรรม นำสู่สันติภาพโลก จัดขึ้นณ ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย”

ในประเทศไทย จัดสัปดาห์วิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 9-21 พ.ค.  โดย 7 วันก่อนงานมีพระอาจารย์มาเทศน์สอนเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชา ช่วง เวลา 18.00 น. ผ่านลิงก์ zoom072.com และตั้งแต่ 15-21 พ.ค. เวลา 19.00 น. อาราธนาคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต แผ่เมตตา ให้ทุกคนบนโลกพ้นโควิด และเกิดสันติภาพ  สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2565 ภาคสายเป็นการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ภาคบ่าย พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม จำนวน 17 รูป ณ อุโบสถพระไตรปิฎก ภาคค่ำ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบสุขร่มเย็น รอดพ้นภัยจากโรคโควิด-19 และพิธีจุดวิสาขประทีป จำนวน 200,000 กว่าดวง แปรเป็นภาพ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คณะสงฆ์ประกอบพิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ช่วงสุดท้ายพิธีฉลองชัย สวดธรรมจักร 4,363,000,000 จบ

ที่ประเทศเวียดนาม จัดขึ้น ณ วัดบาหว่าง ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 1. พิธีตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ 500 รูป (ทางวัดได้อาราธนาคณะสงฆ์ เถรวาทในประเทศกว่า 350 รูป และจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ บังกลาเทศ และศรีลังกา กว่า 150 รูป) 2. พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 50,000 โคม 3. พิธีแห่พระประธานใจกลางเมืองกว๋างนิญ

ด้านประเทศอินโดนีเซีย จัด WAISAK NASIONAL LIGHT OF PEACE พิธีจุดโคมประทีป วันวิสาขบูชา ณ มหาเจดีย์บุโรบุโด ในวันจันทร์ 16 พ.ค. 2565 เวลา 7.00-20.00น.  โดยมีกิจกรรม ขบวนรถบุปผชาติ พิธีเจริญมนต์ นำนั่งสมาธิ  ลั่นฆ้องวิสาขบูชา พรมน้ำพุทธมนต์, พิธี Dharma santi, พิธีลอยโคมถวายพุทธบูชา” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวเพิ่ม “สำหรับความร่วมมือขององค์กรพุทธนานาชาติครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนให้ชาวโลกมี “3 ธรรม นำสู่สันติภาพโลก” นั่นคือ 1. “สามัคคีธรรม” ให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี ร่วมมือกันทำการงานที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษ 2.“เมตตาธรรม” มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รัก ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน และ 3. “กัลยาณธรรม” มีหัวใจแห่งมิตรแท้ รักตัวเองเป็น และทำดีต่อผู้อื่นได้ ชวนผู้อื่นทำดีตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ เพื่อเป็นการสร้างประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา จึงขอเชิญชวนร่วมกันส่งภาพการนั่งสมาธิของท่าน เพื่อรวบรวมเป็นสถิติ “ภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก 1 ล้านภาพ” บันทึกสถิติ Guinness world records โดยให้ถ่ายภาพนั่งสมาธิ แบบเต็มตัว ด้วยชุดสุภาพ ไม่ต้องระบุชื่อ-นามสกุล เริ่มส่งภาพได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสมาธิโลก 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ http://meditationphoto.com หรือที่ Line Open Chat : https://bit.ly/1milliongwr”

-005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s