สภาเกษตรฯจับมือ ทำ1จังหวัด1ต้นแบบ ช่วยลดต้นทุนผลิต หนุนทำนาให้ยั่งยืน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652162

naewna

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ได้จัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านข้าวและชาวนาไทย 4 ภาค โดยมีชาวนา ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมแล้วจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืนและครบวงจร ซึ่งทั้ง 4 เวทีพี่น้องชาวนาประสบปัญหาหลักเรื่องเดียวกัน คือต้นทุนการผลิตที่สูงมาก โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นไปถึงกว่า 200% สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณเกือบ 4,000 บาทต่อไร่ แต่ก็มีชาวนาที่ใช้ต้นทุนการผลิตแค่ประมาณ 2,000 กว่าบาท หรือใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าคือถึง 6,000 กว่าบาทต่อไร่ จึงนำชาวนาที่ประสบความสำเร็จกับการลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการ “จับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ” เพื่อเป็นการกระตุ้นและนำร่องการขับเคลื่อนให้พี่น้องชาวนาทั้งประเทศ

สำหรับเรื่องใหญ่ที่สุดคือชาวนา มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวภายใต้สถานการณ์ที่ภาครัฐพยายามควบคุมราคาปัจจัยการผลิต แต่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรฯ ให้แนวทางว่า บันไดก้าวแรกคือ พี่น้องชาวนาต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นทางรอด จึงนำมาสู่แนวคิดจับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ ด้วยสภาเกษตรกรฯ มีชาวนาที่เป็นต้นแบบประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา ปรับตัวเรื่องการทำนาในพื้นที่ของตน และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สู่พี่น้องชาวนาผู้ร่วมอาชีพได้ ซึ่งสภาเกษตรกรฯ จะนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนาต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s