กรมชลฯยึดตามระเบียบ-ก.ม. ปมสร้างแก้มลิงเกาะพระทองที่พังงา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652370

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายสุริยพล นุชอนงค์ ผอ.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กล่าวถึงกรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า โครงการแก้มลิงเกาะพระทอง ก่อสร้างใน ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา บุกรุกที่ป่าชายเลนและป่าสงวน 428 ไร่ ซึ่งรอง ผวจ.พังงา ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.พังงา ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ระบุว่า ปลัดจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าพื้นที่โครงการไม่น่าจะอยู่ในเขตป่าชายเลน แต่อาจจะทับซ้อนกับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องให้สำนักงานที่ดิน จ.พังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพิกัดและแนวเขตการดำเนินโครงการต่อไป

จากนั้นทางจังหวัดได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอคุระบุรี แจ้งว่าได้ประสานไปยังสำนักงานที่ดิน จ.พังงา ซึ่งได้รับคำตอบว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ ไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินเนื่องจากเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินโดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแก้มลิงเกาะพระทองฯ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพิกัดและแนวเขตการดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 29897 ว่า มีพื้นที่ทับซ้อนกับเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นหรือไม่

สำหรับโครงการแก้มลิงเกาะพระทองโครงการฟื้นฟูหนองน้ำทุ่งอุ่นเนื้อ กรมชลประทานโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ได้ดำเนินการที่ขุดขยายหนองน้ำเดิมของอบต.เกาะพระทอง หลังจากได้รับการร้องขอให้สนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูโครงการขุดลอกหนองน้ำทุ่งอุ่นเนื้อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งทางอำเภอคุระบุรี ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานโครงการดังกล่าวของ อบต.เกาะพระทองและสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 เพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยสำนักงานที่ดิน จ.พังงา แจ้งว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน ที่ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม การดำเนินการตามโครงการลักษณะดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 ได้ขอให้ อบต.เกาะพระทอง ยืนยันหรืออนุญาตให้กรมชลประทาน เข้าก่อสร้างโครงการแก้มลิงเกาะพระทองในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 29897 ซึ่งทางอบต.เกาะพระทอง ได้มีหนังสือแจ้งอำเภอคุระบุรี เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง จึงยืนยันว่ากรมชลประทาน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s