กรมชลฯเกาะติดน้ำพร้อมรับมือฤดูฝน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652641

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 44,964 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 59ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้21,026 ล้าน ลบ.ม. มีการจัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้ว 21,614 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 97ของแผนฯ เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 10,516 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ รวมกันปริมาณน้ำใช้การได้ 3,820 ล้าน ลบ.ม. มีการจัดสรรน้ำไปแล้ว5,969 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 105 ของแผนฯภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมรับมือปริมาณฝนที่อาจจะตกหนักในบางพื้นที่ และลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย พร้อมกันนี้ได้ให้สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร-เครื่องมือต่างๆให้กับบุคลากรของหน่วยงานในทุกพื้นที่ให้สามารถบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องจักร-เครื่องมือได้อย่างเต็มศักยภาพ

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม โดยพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งหมั่นกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอติดตาม วิเคราะห์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ แม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s