กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652561

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมีผู้แทนคณะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย, ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ และ พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร นิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ที่รามาธิบดีมุ่งเน้นพัฒนา เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยที่ยั่งยืนอย่างครอบคลุม และขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้า เริ่มจากนวัตกรรมเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง และการจัดขั้นตอนการบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน Home Chemotherapy ที่ช่วยให้เกิดการรักษาด้วยเคมีบำบัดอย่างตรงเวลาและลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล ซึ่งนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทย ที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเชิงสาธารณสุข ตามด้วย Ramathibodi Emergency Medical Operation Unit หรือการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยระหว่างห้องปฏิบัติการ และสถานที่จริงผ่านระบบ Telemedicine โดยนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ และจัดแสดงอุปกรณ์จริง เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมถึงนิทรรศการการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เพื่อให้เกิดความแม่นยำถูกต้อง ลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากโรงพยาบาลต้นแบบโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน ถวายรายงานการช่วยเหลือคนไข้ในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์งบประมาณสำหรับการวิจัยสำหรับส่งเสริมการเรียนการสอนและการป้องกันสุขภาพ และงบประมาณสำหรับการผลิตนักบริบาลชุมชนให้แก่ 23 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ปิดท้ายด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) และผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ถวายรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ฯ

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานกิจการและกิจกรรมมูลนิธิรามาธิบดีฯ รวมทั้งรายงานงบการเงิน ประจำปี 2564 โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ใจเบ่งบาน” เพื่อให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ นำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกชุดพิเศษ ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าของ หรือนำไปมอบเป็นของขวัญแก่บุคคลที่รักในโอกาสต่างๆเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ วางจำหน่ายที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.ramafoundation.or.th โทร.02-2012222

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนคณะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนคณะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s