นิทรรศการ ‘ศิลปนิพนธ์ ยอดเยี่ยม ปี 2565’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652560

นิทรรศการ ‘ศิลปนิพนธ์ ยอดเยี่ยม ปี 2565’

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

กิตติ์นิธิ เกตุแก้ว

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565” ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 43 แห่งทั่วประเทศ รวม 161 ชิ้น มาจัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม-28 มิถุนายน 2565

ถึงแม้ประเทศไทยยังอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ทุกมหาวิทยาลัยก็ยังมุ่งมั่นดำเนินการเรียนการสอน และการตรวจศิลปนิพนธ์ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) เช่นเดียวกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ยังคงจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่สู่สาธารณชน อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ในการพัฒนาศิลปะไทยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 นี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษา 43 สถาบัน 52 คณะ ในการตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยคณาจารย์ของแต่ละสถาบันได้คัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงรวม 161 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานของระดับปริญญาโท 14 ชิ้น และระดับปริญญาตรี 147 ชิ้น ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และงานจัดวาง เป็นต้น นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมนี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นการแนะนำนิสิต นักศึกษา ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565” เพื่อร่วมเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม-28 มิถุนายน 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ปิดวันพุธ) เวลา 10.00-19.00 น.

ตะวัน กองแก้ว

ตะวัน กองแก้ว

วัชระ สุขธรรม

วัชระ สุขธรรม

สุรภัทร เมืองมูล

สุรภัทร เมืองมูล

ปิยวัฒน์ โพนปลัด

ปิยวัฒน์ โพนปลัด

อับดุลรอฮิม จอเตะ

อับดุลรอฮิม จอเตะ

วัณณิตา ตันเก่ง

วัณณิตา ตันเก่ง

ปฏิภาณ มะลิวัลย์

ปฏิภาณ มะลิวัลย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s