วันนี้ วันสุดท้าย คนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/514563

11 พ.ค. 2565

วันนี้ วันสุดท้าย คนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันสุดท้าย คนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่ามีชื่อเกิน หรือรายชื่อตกหล่น ให้รีบแจ้งที่สำนักงานเขต

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การ “เลือกตั้ง” ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. นี้ กทม.ได้ส่งจดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ประชาชนทราบทุกบ้านแล้ว ประชาชนต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนและสมาชิกในบ้านว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่ามีชื่อเกิน หรือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตกหล่น ให้รีบแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันพุธที่ 11 พ.ค. 65 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะไม่สามารถเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ 

วันนี้ วันสุดท้าย คนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพียงอย่างเดียว และมีชื่อตกหล่น (ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก.) ให้ตรวจดูว่าตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตใดครบ 1 ปี ให้รีบไปแจ้งขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ณ สำนักงานเขตพื้นที่ล่าสุดที่ตนมีชื่ออยู่ครบ 1 ปี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก.ได้ 

วันนี้ วันสุดท้าย คนกรุงเพิ่ม-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

โดยชาว กทม. สามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิ “เลือกตั้ง” ที่หน่วยใด ลำดับที่เท่าไร ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/  

หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote

ช่องทางที่ 2 จดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสำนักงานเขตจัดส่งไปที่บ้าน

และช่องทางที่ 3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งติดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขต และหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะอยู่ใกล้บ้าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s