องคมนตรีลงพื้นที่ติดตาม ทำแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยที่ชัยภูมิ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652643

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายประพิศ จันทร์มาอธิบดีกรมชลประทาน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ซึ่งสืบเนื่องจากลำห้วยกล่ำน้อย ที่มีความยาว 65กิโลเมตร รับน้ำจากแม่น้ำชีที่ ต.ลาดใหญ่อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และไหลกลับสู่ลำน้ำชีที่ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มต่ำข้างลำน้ำชี มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากลำห้วยตื้นเขินและไม่มีอาคารบังคับน้ำหรือฝายควบคุมน้ำ ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยร่วมกับกองทัพบกขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยตั้งแต่ปี 2559 เพิ่มปริมาณน้ำได้ 2,410,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และในปี 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกเพิ่มเติม พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ 11 แห่ง ซึ่งจะเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 400,000 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีผลความก้าวหน้า 60% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้งสิ้น2,810,000 ล้าน ลบ.ม. สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรของราษฎรสองฝั่งลำห้วยกล่ำน้อยในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 4,500 ไร่ รวมทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมจากลำน้ำชีในช่วงฤดูน้ำหลาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s