เชิญชมการแสดงดนตรีออนไลน์ เผยแพร่บทเพลงร้องจากละครเวที

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652547

เชิญชมการแสดงดนตรีออนไลน์ เผยแพร่บทเพลงร้องจากละครเวที

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

การแสดงดนตรีออนไลน์ ศร-ประสิทธิ์-ลัดดา ศิลปบรรเลง: เพลงละครเวที ผกาวลี เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “บทเพลงร้องจากละครเวที ของอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง: การวิเคราะห์สังคีตปฏิบัติ การเรียบเรียง และการแสดง”โดย ผศ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง (นักเปียโนและนักดนตรีวิทยา) สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้คำแนะนำของ รศ.ดร.กุลธร ศิลปบรรเลง  วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

เพื่อเผยแพร่บทเพลงร้องจากละครเวทีที่สร้างโดยอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ร่วมกับ ภริยา ลัดดา (สารตายน) ศิลปบรรเลง และหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ผู้เป็นบิดา ทั้งสามท่านล้วนมีบทบาทสำคัญในการก่อร่างสร้างดุริยศิลป์และคีตศิลป์ แก่ชาติไทย อย่างเป็นคุณูปการ ไม่ว่าจะด้วยการประพันธ์เพลงการอำนวยเพลง และการผลิตละครเวที เพื่อสร้างความสุนทรี และจรรโลงใจแก่สังคม ผลงานที่มากมายของครอบครัวศิลปบรรเลงล้วนมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ และเชื่อมโยงดนตรีไทยอันทรงคุณค่ากับดนตรีคลาสสิกตะวันตกได้อย่างงดงามลงตัว เกิดเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทยให้เป็นที่ยกย่องโดยนานาชาติมาช้านาน

การแสดงนี้นำเสนอบทเรียบเรียงเพลงร้องจากละครเวทีเรื่อง “เวียงฟ้า” นิยายโศกนาฏกรรมรัก จากความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันที่ฝังรากลึกมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ระหว่างนครเวียงราย กับนครผาคำ ที่มีทั้งเพลงสากลและเพลงไทยเดิม จากละครเวที “ผกาวลี” นวนิยายรักระหว่างนางฟ้าผกาวลีและเจ้าชายสตานนท์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและอุปสรรค จนกลายเป็นรักสามเส้า ท่ามกลางรักแท้อันบริสุทธิ์ หนี้ชีวิต และ อำนาจริษยา จนในที่สุดทั้งคู่ต้องพบจุดจบด้วยกันในกองเพลิงละครแปลเรื่อง “ความพยาบาท” และ “สร้อยไข่มุก” บทเพลง “ดวงจันทร์” โดยหลวงวิจิตรวาทการ และ “ImAbendrot” (“อาทิตย์อัสดง”) โดยริชาร์ด สเตราซ์ บรรเลงดนตรีและขับร้อง โดย ผศ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง, อ.ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ, ดร.กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผศ.พงษ์ศักดิ์ อารยางกูร, ศิโยน ดาวรัตนหงษ์, อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ, ดร.ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ,ผศ.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง, ชวลิต ลีนาบัว, ณัฐวุฒิ บัวนัง และธเนศ มลิชู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s