โรงเรียนออกแถลงการณ์! แจงดราม่าชุดทหาร ยันถามความสมัครใจผู้ปกครองแล้ว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652705

โรงเรียนออกแถลงการณ์! แจงดราม่าชุดทหาร ยันถามความสมัครใจผู้ปกครองแล้ว

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 10.22 น.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จากกรณี เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ออกมาโพสต์ภาพโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีการกำหนดการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ที่มีการระบุรูปแบบชุดเป็นจำนวนมาก โดยในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนต้องแต่งทั้ง ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดทหาร และชุดอาเซียน โดยทางเพจ “หมอแล็บฯ” ห่วงว่าจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองเกินไปหรือไม่ หลังจากโพสต์ได้ไม่นานมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นกระแสดรามาไปทั่วประเทศ สำหรับโรงเรียนดังกล่าวนั้นคือโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ตั้งอยู่ภายในซอยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี (ซอยโรงฆ่าสัตว์) ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จากกรณีข้างต้น ทางโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ส่งเอกสารแถลงการณ์ให้กับสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริง โดยระบุว่า “ ตามที่ ได้ปรากฎในสื่อออนไลน์ เรื่องการแต่งกายของนักเรียน ระดับปฐมวัยของนักเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีชุดที่ต้องใส่มากเกินไปจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะชุดแต่งกายคล้ายทหาร นั้น โรงเรียนขอนำเรียนว่า ชุดแต่งกายคล้ายทหารใช้แต่งเพื่อร่วมกิจกรรม กองพันอารักขาแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

1. เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 2. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย 3. เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์4. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ และ 5. เพื่อให้เด็กซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565 ทางโรงเรียนขอชี้แจงเรื่องการแต่งกายตามกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ดังนี้

 1. ประชุมผู้ปกครองและสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 2. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการดำเนินกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพื่อช่วยพิจารณากิจกรรม ดังนี้ “ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงินซื้อชุดทหาร” “ ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม และมีชุดทหารแล้ว” “ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์ซื้อชุดทหาร”

 3. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีไม่มีการจำหน่ายชุดทหารในโรงเรียน แต่จะอำนวยความสะดวกโดยการสำรวจราคาชุดให้ผู้ปกครอง และจัดหาร้านที่ราคาถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงแจ้งผู้ปกครองเพื่อสั่งตัดชุดให้เด็กตามที่ผู้ปกครองประสงค์ โดยที่โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากการจัดซื้อชุดทหาร

 4. คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน ยินดีซื้อชุดทหารเพื่อสวมใสให้เหมือนกับเด็ก ทั้งครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยง โดยใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเป็นต้นแบบให้กับเด็กในการร่วมกิจกรรม จากเหตุการณ์ที่ปรากฏ โรงเรียนได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่อง “การแต่งกายในการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี” ดังนี้

1. ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน 2. ทบทวนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา และ 3. ทบทวนและสรุปภาพรวมกิจกรรมในทุกปี

นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานตันสังกัด ซึ่ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีข้อสรุปเรื่อง การแต่งกายในการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการแต่งกายในกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา โดยทางโรงเรียนจะช่วยออกคำใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทหารของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และซื้อชุดจิตอาสาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 โดยจ่ายให้ 50% ของราคาเต็ม และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเรื่องการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายในการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อชุดเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน

นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีข้อเสนอแนะให้งดการใส่ชุดผ้าไทยอาเซียนในวันศุกร์ โดยทางโรงเรียนจะร่วมพิจารณากับผู้ปกครองอีกครั้ง

โรงเรียนจึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัยได้มีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเจตนารมณ์เดียวคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณครูทุ่มเท เสียสละตั้งใจในการจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เรายังคงยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้ คู่คุณธรรม” เสมอมา และจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของ จังหวัดกาญจนบุรีตลอดไป”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s