ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมจากภาครัฐ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/652785

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมจากภาครัฐ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่ต้องปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ให้ร่วมสมัยกับสิ่งใหม่ๆ ที่เรียกกันว่าเป็นยุคดิจิทัล

ด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้เห็นโครงสร้างใหม่เพื่อการสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น เช่น

1.กลยุทธ์ในการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ กลุ่มสุขภาพและความงามเพื่อเด็ก คนทำงานและผู้สูงวัย และพร้อมที่จะทำการตลาดรูปแบบใหม่

2.กลยุทธ์ในการสร้างชุมชนท่องเที่ยวและการสร้างรายได้เพิ่มจากสินค้าและบริการ ทั้งนี้ต้องเป็นการท่องเที่ยวมิติใหม่ที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคระบาด

3.กลยุทธ์ในการสร้าง สถาบัน CPOT หรือ CPOT SUPPORT CENTER เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการโทรคมนาคม การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมีมากขึ้น

ระยะนี้ เราจึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบทมากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง เพื่อขับเคลื่อน นโยบาย สืบสาน รักษาต่อยอดและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมมาภิบาล

โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่คาดหมายกันว่าจะเป็นการส่งเสริม ภูมิปัญญา ประเพณี ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาทำให้เกิดคุณค่าในสังคมเมืองและสังคมชนบทมากขึ้น

โดย…ชนิตร ภู่กาญจน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s