พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม มอบหมาย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษข้าราชการ สนง.ป.ป.ช.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652976

พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม มอบหมาย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษข้าราชการ สนง.ป.ป.ช.

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.02 น.

พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมาย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษข้าราชการ สนง.ป.ป.ช.

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม, กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, กรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 32 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งว่า “ผู้ทำหน้าที่ข้าราชการมีหลักยึดสำคัญในการทำหน้าที่คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความเพียร ความอ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นสุภาพชนแบบอย่างให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้คนพลเมืองในสังคม อันจะนำมาซึ่งความเชื่อถือศรัทธาในผู้ทำหน้าที่ข้าราชการและส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พึงต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป โดยมีความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมพื้นฐานในการป้องกันการทุจริต “กายสุจริต : เป็นความสุจริตทางกาย, วจีสุจริต : เป็นความสุจริตทางวาจา, มโนสุจริต :  เป็นความสุจริตทางใจ”
   
ดังนั้น การที่ทุกท่านจะประพฤติปฏิบัติงานเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท จึงมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่สำคัญ ประกอบด้วย 

1. มีความรู้ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ที่เป็นประโยชน์ต่องานของตน
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ในการทำหนัาที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอดทน
3. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเรียบง่าย และความประหยัด
4. มีความรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน ด้วยความมีมิตรไมตรีจิตและสร้างเสริมความเชื่อถือศรัทธาซึ่งกันและกัน
5. มีจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
6. มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ตื่นตัวและมีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากฐานความคิดที่ว่า “นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตด้วย”
7. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ฉะนั้น การที่จะคิดจะกระทำการอย่างใด ย่อมมีผลเชื่อมโยงถึงความเป็นไปของสังคมและชาติบ้านเมือง ทุกท่านจึงพึงมีสติระลึกรู้ตนเองอยู่เสมอ มีความระมัดระวังในการทำหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม ไม่ผลีผลาม มีความยับยั้งชั่งใจ ตามหลักทศพิธราชธรรม, หลักการทรงงาน และหลักธรรมาภิบาล เพื่อความสงบสุขของสังคมไทยและเกียรติภูมิของชาติไทยในสายตาของนานาอารยประเทศ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s