วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ 99‘กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/652841

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ 99‘กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์’

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรจำนวน 20 ไตร เพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ที่รับทักษิณานุประทาน พร้อมพระราชทานภัตตาหารเพล จำนวน 11 สำรับ ถวายประธานสงฆ์และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่ 99 โดย พระพรหมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ และ สุมนา อภินรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการบริหาร วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯเป็นประธานในพิธี โดยมี ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะข้าราชการ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ เจดีย์ศรีมหาราช วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

พระพรหมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ

พร้อมกันนี้ ยังได้มีพิธีทอดผ้าป่าโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบกองทุนสร้างโรงทานราชนครินทร์วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ และหลังพิธีสงฆ์ สุมนา อภินรเศรษฐ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร โล่ และเงินทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ผ่านโครงการชิดตะวัน 2 เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอบรมการเขียนให้แก่เยาวชนที่สนใจเขียนวรรณกรรม และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมผ่านศิลปะการเขียนเรื่องสั้น นวนิยายและบทละคร เพื่อให้มีความรู้ ประกอบอาชีพนักเขียนต่อไป

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, พระเทพปริยัติเมธี วัดนครสวรรค์, พระเทพสิทธิมุนี วัดดุสิดารามวรวิหาร, พระเทพมงคลโสภณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร, พระเทพปัญญาภรณ์ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง, พระเทพวิสุทธิญาณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร, พระกิตติวงศ์วิเทศ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, พระครูไพศาลสมณคุณ วัดป่าปลายคลอง,พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พระครูวิริยานุวัตร

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2466 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 ตลอดพระชนม์ชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการแก่ประเทศชาติเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การแพทย์และการสาธารณสุข การต่างประเทศ การศาสนา เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

สุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานในพิธี ถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงรับ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวัดในพระองค์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ทรงรับเป็นประธานงานสร้าง เจดีย์ศรีพุทธคยาเฉลิมพระเกียรติฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550

ถวายภัตตาหารคาวหวานพระราชทาน แด่ประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์

ทั้งนี้ องค์การยูเนสโก ได้มีประกาศรับรองพระนาม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น บุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบ 100 ปี
วันคล้ายวันประสูติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุประทาน

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุประทาน

สุมนา อภินรเศรษฐ์ ถวายธูปเทียนแพแด่พระพรหมวชิรากร

สุมนา อภินรเศรษฐ์ ถวายธูปเทียนแพแด่พระพรหมวชิรากร

พระพรหมวชิรากร,พระครูวิจิตรสีลาภรณ์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, พันเอกหญิงอุษากรณ์
จันทรวงศ์, ชะวิน ภาสุระ, พัชรา มาดล

พระพรหมวชิรากร,พระครูวิจิตรสีลาภรณ์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, พันเอกหญิงอุษากรณ์ จันทรวงศ์, ชะวิน ภาสุระ, พัชรา มาดล

ชยันต์ ศิริมาศ, สุมนา อภินรเศรษฐ์

ชยันต์ ศิริมาศ, สุมนา อภินรเศรษฐ์

ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะข้าราชการร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะข้าราชการร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รัชพล พรมจันทร์, ไววิชย์ จันทรวงศ์, กาญจนา มงคลคูณ, เพชรพริ้ง
แก้วประพาฬ, จิรวงศ์ ลุงจัน, ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,
สุมนา อภินรเศรษฐ์, นิตย์ นาครัตน์, จรูญรัตน์ ศุภศิริภิญโญ, ศศิเกตุ สุทธิพงศ์,
ธราดล นิมมานประเสริฐ

รัชพล พรมจันทร์, ไววิชย์ จันทรวงศ์, กาญจนา มงคลคูณ, เพชรพริ้ง แก้วประพาฬ, จิรวงศ์ ลุงจัน, ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, นิตย์ นาครัตน์, จรูญรัตน์ ศุภศิริภิญโญ, ศศิเกตุ สุทธิพงศ์, ธราดล นิมมานประเสริฐ

ร่วมยินดีกับเยาวชน
ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทนิยายและการเขียนบทละคร
โครงการชิดตะวัน จิรวงศ์
ลุงจัน,เพชรพริ้ง
แก้วประพาฬ, ธราดล นิมมานประเสริฐ

ร่วมยินดีกับเยาวชน ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทนิยายและการเขียนบทละคร โครงการชิดตะวัน จิรวงศ์ ลุงจัน,เพชรพริ้ง แก้วประพาฬ, ธราดล นิมมานประเสริฐ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s