ชี้แจงบริหารประตูระบายน้ำ กรมชลฯแก้ปัญหาน้ำท่วมปากพนัง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/653150

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายปริญญา สัคคะนายก ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน ชาวชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการบริหารเปิดและปิดประตูระบายน้ำผิดพลาด ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ครอบคลุม 3 อำเภอ 8 ตำบล39 หมู่บ้าน 3,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 200,000 ไร่ ว่า พื้นที่เกิดปัญหาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดของลุ่มน้ำปากพนัง บริเวณขอบพรุควนเคร็ง ไม่เกิน 4,000 ไร่ ไม่ใช่ 200,000 ไร่พื้นที่สวนปาล์มที่ทำคันยกร่องก็ไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวในปีที่ผ่านมา120,000 ไร่ ไม่มีความเสียหายแต่อย่างใด จึงเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ร้อง

ที่ผ่านมา ได้บริหารจัดการประตูระบายน้ำ (ปตร.) อุทกวิภาชประสิทธิ ปตร.คลองชะอวด-แพรกเมือง รวมทั้ง ปตร.ริมชายฝั่งทะเลทุกแห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังออกสู่ทะเลอ่าวไทย ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลซึ่งสามารถลดระดับน้ำเหนือ ปตร.คลองชะอวด-แพรกเมือง ต่ำสุด เท่ากับ +0.09 ม.(รทก.) ส่วนระดับน้ำเหนือปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ ต่ำสุด เท่ากับ +0.05 ม.(รทก.) เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกุมภาพันธ์–ปัจจุบัน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปากพนังเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

ส่วนข้อเสนอวางระบบการทำการเกษตรในพื้นที่การเกษตรแบบเข้มข้น เพื่อให้เกิดการใช้น้ำที่เอื้อกับทุกภาคส่วนนั้น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ส่งเสริมการทำการเกษตรในพื้นที่ระบบส่งน้ำแบบสูบน้ำ โดยกรมชลประทาน MC1 และ MC2 ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบในนิคมควนขนุน และระบบส่งน้ำโครงการฝายคลองไม้เสียบ มีการวางแผนการปลูกพืชและการส่งน้ำที่ชัดเจน แต่ในพื้นที่ระบบส่งน้ำแบบสูบน้ำโดยเกษตรกร พื้นที่ MD1 ถึง MD8 พื้นที่ชลประทาน 439,100 ไร่ ได้เก็บกักน้ำไว้โดยใช้ประตูระบายน้ำในพื้นที่เป็นอาคารควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองสายต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสูบน้ำไปใช้ในการทำการเกษตร แต่ปริมาณน้ำที่มีอย่างจำกัดจึงไม่เพียงพอทำการเกษตร ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่เพียงพอ เนื่องจากติดปัญหาในด้านต่างๆ

สำหรับการให้เร่งจัดหาพื้นที่เก็บน้ำไว้ให้เพียงพอกับการทำการเกษตร ที่ไม่ใช่พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน (ทั้งพื้นที่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) ในพื้นที่ตอนบนบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำปากพนัง มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการประเภทแหล่งกักเก็บน้ำหลายโครงการฯ ที่ได้มีการวางแผนไว้ อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลาไม ความจุ 42.10 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำคลองโคกยาง ความจุ 23.60 ล้าน ลบ.ม.อ่างเก็บน้ำคลองถ้ำพระ 2 ความจุ 17.10 ล้าน ลบ.ม. แก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 1,725 ไร่ ความจุ 2 ล้าน ลบ.ม. และแก้มลิงพรุช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย พื้นที่ 2,000 ไร่ ความจุ 2 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เนื่องจากมีข้อขัดแย้งด้านการใช้ที่ดินและพื้นที่โครงการฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s