‘ประภัตร’ลงพื้นที่ ลุยแจกโค-กระบือ สานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับเกษตรกร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/653147

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมชี้แจงโครงการ“สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” ที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ ต้อนรับ

นายประภัตร กล่าวว่า โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรฯ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งนี้ จ.หนองบัวลำภู มีเกษตรกรที่ได้รับสัตว์จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรฯ แล้ว 500 ราย โค-กระบือ 500 ตัว

รมช.เกษตรฯ ชี้แจงถึงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร โดยกำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยเร่งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้เกษตรกร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือนเน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยมีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่างๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s