‘เฉลิมชัย’สั่งเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวระยอง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/653475

'เฉลิมชัย'สั่งเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวระยอง

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.45 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องการศึกษาความเหมาะสม การสำรวจ-ออกแบบ การขออนุญาตใช้พื้นที่ และการจัดหาที่ดิน โดยมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567 – 2569

โดยนายเฉลิมชัยกล่าวว่าโครงการดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน 16.82 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน จำนวน 10,700 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้ราษฎรสามารถทำการประมงเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วยจึงได้สั่งการให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

“ปัจจุบันจังหวัดระยองมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่จะสามารถสนับสนุนด้านการเพาะปลูกได้ กระทรวงเกษตรฯ จึงมอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีแนวทางที่จะพัฒนาทั้งในส่วนของแหล่งน้ำและท่อส่งน้ำ เพื่อให้สามารถสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดระยองได้มีน้ำกินน้ำใช้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าชดเชยที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนั้น จะชดเชยให้อย่างเป็นธรรม จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องในพื้นที่ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s