‘เฉลิมชัย’สั่งสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวระยอง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/653484

‘เฉลิมชัย’สั่งสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวระยอง

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.27 น.

‘เฉลิมชัย’สั่งลุยสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวระยอง 

เมื่อวันที่14 พฤษภาคม2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว จังหวัดระยอง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดระยองมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการวางแผนศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว จังหวัดระยอง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อนำรายงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ และจัดเตรียมแผนงานการก่อสร้างต่อไป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว จังหวัดระยอง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับชาวอำเภอแกลง จังหวัดระยอง สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 16.82 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 10,700 ไร่ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งปรับแผนศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พร้อมสำรวจและออกแบบให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2565 นี้ และให้เริ่มดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน บางส่วนในปี 2566 รวมทั้งให้ขอตั้งงบประมาณและเร่ิมดำเนินการก่อสร้างในปี 2567-2569 (ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี)

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2566 อีก 2 โครงการ คือ โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-ฝายบ้านค่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง ความจุ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 30,000 ไร่ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดระยองอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s