พม.จัดประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/660941

พม.จัดประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.37 น.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Women’s Empowerment through the Bio-Circular-Green (BCG) Economy” มี Mrs. Renee Graham ผู้บริหารหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมของนิวซีแลนด์เป็นประธาน โดย Mrs. Renee ได้กล่าวเน้นย้ำถึงประเด็นการเป็นผู้นำสตรี ความครอบคลุม องค์ความรู้และแนวทางใหม่ๆ และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติกล่าวคำกล่าวเปิดในที่ประชุมฯ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

ในการประชุมวันแรก สมาชิกเอเปคได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจในช่วงการฟื้นฟูจากโควิด-19 ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายในเอเปค การพิจารณา ร่าง WEF Statement และการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการร่างและกรอบเวลา การประชุมวันที่สอง นางจุรี วิจิตรวาทการ ประธานร่วม ได้เปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย “Towards balanced, inclusive, and sustainable growth: empowering women through BCG” การอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมพลังสตรี โอกาสและความท้าทายผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการแบ่งกลุ่มย่อย เป็นการเปิดโอกาสให้เขตเศรษฐกิจต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และการอภิปรายต่าง ๆ นี้ จะถูกส่งต่อไปยังการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s