อาชีวะอุบลฯ-สถานประกอบการ-คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีระดับ ป.ตรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661158

อาชีวะอุบลฯ-สถานประกอบการ-คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีระดับ ป.ตรี

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.35 น.

อาชีวะอุบลฯจับมือสถานประกอบการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี” พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

วันนี้ (18 มิ.ย.65) เมื่อเวลา 09.00 น.นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี”  ณ ห้องประชุมศรีอุปราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ นางเสาวณี แสนทวีสุข หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร นางบังอร พันธ์โสภา 

และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ผศ.นภาพร หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข ผู้จัดการบริษัทแก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด ผู้แทนสถานประกอบการ และนายพิลุนเนตร ภูศิริ พนักงานบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรพสิทธิ์การบัญชี และการจัดการ ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา ร่วมวิพากษ์หลักสูตร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน 

โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาที่มีในหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การฝึกอาชีพ การพัฒนาอาจารย์ พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)และคุณวุฒิอาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพสากลต่อไป

ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  มีกำหนดเข้ารับการประเมินความพร้อมและตรวจสอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หลักสูตร พ.ศ.2566 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนี้ – 003 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s