‘โป๊ปฟรานซิส-สมเด็จพระมหาธีราจารย์’ เจริญศาสนสัมพันธ์ 50 ปีวาติกัน วัดพระเชตุพน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661156

‘โป๊ปฟรานซิส-สมเด็จพระมหาธีราจารย์’ เจริญศาสนสัมพันธ์ 50 ปีวาติกัน วัดพระเชตุพน

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.24 น.

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า เจริญศาสนสัมพันธ์ 50 ปี วาติกัน – วัดพระเชตุพน 50 YEARS OF VATICAN – WAT PHRA CHETUPHON FRIENDSHIP BETWEEN TWO TRADITIONAL RELIGIONS 17 JUNE 2022 AT VATICAN CITY

สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส พระประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เมตตาประทานพรให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธาน อ.ป.ก. เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมพระเถรานุเถระ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ อาทิ พระธรรมโพธิวงศ์ พระธรรมพัชรญาณมุนี พระเทพวัชราจารย์ พระราชรัตนสุนทร

พระอาจารย์คณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) พระมงคลวชิรากร พระสุธีวชิรปฏิภาณ พระครูวิริยธำรงค์ พระมหาสำเริง อาภสฺสโร พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ และพระเถรานุเถระ พร้อมด้วยนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน และผู้แทนอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน กัลยาณมิตร เข้าร่วมเจริญศาสนสัมพันธ์ กัลยาณมิตรสองศาสนา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ณ นครรัฐวาติกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s