‘สศร.’จับมือ6หอศิลป์ภูมิภาค ฟื้นชีพแหล่งเรียนรู้-ต่อลมหายใจศิลปิน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661294

‘สศร.’จับมือ6หอศิลป์ภูมิภาค  ฟื้นชีพแหล่งเรียนรู้-ต่อลมหายใจศิลปิน

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นายโกวิท ผกามาศ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวในการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ

ได้แก่ 1.บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จ.เชียงราย2.หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน 3.หอโหวด 101 จ.ร้อยเอ็ด 4.ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย 5.สวนศิลป์บ้านดิน จ.ราชบุรี และ 6.ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อชู้ก๋ง จ.กระบี่ ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเสริมสร้างภาคีเครือข่ายหอศิลป์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในระดับต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย

ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานของหอศิลป์แต่ละแห่ง ตลอดจนจะร่วมสำรวจต้นทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อย อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน และการสร้างรากฐานการพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในส่วนภูมิภาคอย่างมั่นคง และยั่งยืน และสามารถพัฒนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ ทั้งนี้ สศร. จะจัดสรรงบประมาณและข้อมูลทางวิชาการผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สนับสนุนหอศิลป์ส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการ

ส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้หอศิลป์ร่วมสมัยในส่วนภูมิภาค ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการขยายความร่วมมือด้านการดำเนินงานของหอศิลป์ร่วมสมัยในแต่ละแห่งผ่านการจัดนิทรรศการศิลปะ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อศิลปิน และสร้างเครือข่ายให้ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย และยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และหอศิลป์ภูมิภาคให้มีคุณภาพและศักยภาพ

“เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว สศร. จะเดินหน้าในการจัดกิจกรรมและการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยหอศิลป์ส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อมก็จะได้ต่อลมหายใจ เปิดรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยฟื้นชีพศิลปิน สามารถลืมตาอ้าปาก มีรายได้ จากการจัดกิจกรรมมากขึ้น รวมถึงทำให้คนในพื้นที่นั้นๆ ได้เรียนรู้ด้านงานศิลปะมากขึ้น” นายโกวิท กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s