เกษตรฯอัปเกรดบริการ เพิ่มศักยภาพ22หน่วย176ระบบ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661339

เกษตรฯอัปเกรดบริการ  เพิ่มศักยภาพ22หน่วย176ระบบ

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 กล่าวว่า กำลังเร่งอัปเกรดบริการภาครัฐ สู่กระทรวงเกษตร 4.0 เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพภาคเกษตรภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์” และนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสไทยในฐานะครัวโลกในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 22หน่วยงาน กำหนดเป้าหมายให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 176 ระบบ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและให้บริการเรียบร้อยแล้ว 167 ระบบ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 9 ระบบ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565

สำหรับระบบบริการจะมุ่งเน้นให้บริการครอบคลุมตลอดวัฏจักรการทำการเกษตร ตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนถึงการตลาด อาทิ ระบบตรวจสอบดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) ระบบโปรแกรมประยุกต์การคำนวณการให้อาหารกุ้งทะเล (กรมประมง) ระบบการขอใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร(ร.3 /ร.4 /ร.5) (กรมปศุสัตว์) ระบบงานยื่นคำขอและออกใบสำคัญขึ้นทะเบียน/ใบรับรอง/ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย (กรมวิชาการเกษตร)รวมทั้งยังมีระบบที่เชื่อมโยง ข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร เพื่อการออกใบอนุญาตที่สำคัญต่างๆ ใบสำคัญในการนําเข้า-ส่งออก หรือการรับรองผลการตรวจสุขอนามัยพืชและสัตว์(55 ระบบ)

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำ Web Application “ระบบบริการภาครัฐ: http://mis.oae.go.th/rservice” เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรฯ โดย “ระบบบริการภาครัฐ” มีเมนูจำแนกตามกิจกรรมบริการที่สอดคล้องกับวัฏจักรการทำการเกษตรทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.การวางแผนการผลิต 2.การหาปัจจัยการผลิต 3.การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ดูแลรักษา 4.การเก็บเกี่ยว 5.การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า และ 6.การตลาด การจำหน่าย

นอกจากนี้ ยังมีเมนูพิเศษอื่นๆ เพื่อการสืบค้นและสามารถเข้าถึงงานวิจัย ตลอดจนรายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์ AIC 77 จังหวัด) โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบที่ต้องการได้ทันที และระบบจะเชื่อมโยงไปหน่วยงานต้นทางที่พร้อมให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s