การแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661500

การแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงโปรดให้ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปชมการแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปชมการแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565 ซึ่ง ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท และ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี จุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ, ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ฉัตรทนานนท์ รองเลขาธิการทุนฯ, พิริยาภรณ์ธรรมมารักษ์, คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์,สุมัณฑนา โมกขะเวส และคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ม.ล.สราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ร่วมบันทึกภาพกับคณะ กก.จัดงาน (แถวแรก) กันต์ล้อมสมบูรณ์, Mr. Kenneth Tarver, พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์, คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์,ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ, สุมัณฑนา โมกขะเวส (แถวหลัง) นาวาโท หญิง ชูจิต จิตต์แก้ว,พล.ท.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล, จุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการ, ผศ. (พิเศษ) ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์

ภายในงาน หม่อมหลวงสราลีกิติยากร ผู้แทนพระองค์ได้ชมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 99 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมอบเข็มที่ระลึกทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ ให้แก่ผู้แทนองค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยการแสดงดนตรีคลาสสิกที่จัดขึ้นนี้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ H.E. Mr. Thierry Mathou, H.E. Mr. Evgeny Tomikhin, H.E. Ms. Sibille de Cartier d’Yves,Mr. Radouane Chaouki, ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา, ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, ผศ.ชูวิทย์ ยุระยง, ศ.เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล, พล.ท.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล, ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร,กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา, กษิต-จินตนา ภิรมย์, รศ.พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์,ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ, ปิ่นทิพย์บูรณสถิตย์พร, เทวี วงศ์วิทยา, ภัทธิราหาญสกุล, ชวิศ ยงเห็นเจริญ, วีรยา ส่งทวีผล,พีรพงศ์ สุรวรรณ,วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ,พญ.กิติมา ยุทธวงศ์,ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์,ผศ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง และ กันติยาพรหมชาติ

ม.ล.สราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์มอบเข็มที่ระลึกฯ ให้แก่ สุมัณฑนา โมกขะเวส

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนานักดนตรีคลาสสิกของไทย และทรงเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้เยาวชนไทยและศิลปินอาชีพด้านดนตรีคลาสสิก ด้วยพระปณิธาน “พัฒนาพรสวรรค์ สรรสร้างคีตกวี ผลิตนักดนตรีสู่สากล” ทรงตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้น ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อส่งเสริมดนตรีคลาสสิก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยทรงเป็นองค์ประธานและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เรียกได้ว่าทรงเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้เยาวชนไทยที่มีฝีมือด้านดนตรีก้าวสู่เส้นทางดนตรีคลาสสิกอย่างภาคภูมิ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการจวบจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกกว่า 100 คนแล้ว

ผู้แทนพระองค์ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์,จุมพจน์ เชื้อสาย, ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ให้การต้อนรับ

สำหรับปี 2565 นำเสนอการแสดงดนตรีคลาสสิกมีชื่อว่า Baroque to Belcanto to Broadway โดย Mr. Kenneth Tarver ศิลปินนักร้องชาวอเมริกันเสียง Tenor ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Grammy award ถึงสองครั้ง และ กันต์ ล้อมสมบูรณ์นักเปียโนชื่อดังของไทย การแสดงนี้มีรายการร้องเพลงประกอบเปียโน 5 ชุด ประกอบด้วยบทเพลงขับร้อง หลายบทด้วยกัน จากบทประพันธ์ของ Mozart และ Handel ของ Rossini และ Bellini ของ Liszt, Berlioz, Duparc, จนมาถึงเพลงในยุคสมัยใหม่ของ Gershwin, Bernstein และ Kurt Weill

กษิต ภิรมย์, ท่านผู้หญิง รวิจิตร์ สุวรรณบุปผา, จินตนา ภิรมย์ และ
แขกผู้มีเกียรติ

กษิต ภิรมย์, ท่านผู้หญิง รวิจิตร์ สุวรรณบุปผา, จินตนา ภิรมย์ และ แขกผู้มีเกียรติ

พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์, จุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการ, Mr. Kenneth Tarver, กันต์ ล้อมสมบูรณ์, ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ, สุมัณฑนา โมกขะเวส, ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์

พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์, จุมพจน์ เชื้อสาย เลขาธิการ, Mr. Kenneth Tarver, กันต์ ล้อมสมบูรณ์, ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ, สุมัณฑนา โมกขะเวส, ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์

ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์, ภัทธิรา หาญสกุล, รศ.พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์, ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร

ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์, ภัทธิรา หาญสกุล, รศ.พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์, ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร

บรรยากาศภายในงานการแสดงดนตรีคลาสสิก ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท มีผู้สนใจเข้าร่วมชมคับคั่ง

บรรยากาศภายในงานการแสดงดนตรีคลาสสิก ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท มีผู้สนใจเข้าร่วมชมคับคั่ง

บรรยากาศภายในงานการแสดงดนตรีคลาสสิก ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท มีผู้สนใจเข้าร่วมชมคับคั่ง

บรรยากาศภายในงานการแสดงดนตรีคลาสสิก ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท มีผู้สนใจเข้าร่วมชมคับคั่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s