‘บิ๊กป้อม’หนุนทำแผนอนุรักษ์พื้นที่เพิ่ม 12 เมืองเก่า เน้นคุณค่า-คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661481

‘บิ๊กป้อม’หนุนทำแผนอนุรักษ์พื้นที่เพิ่ม 12 เมืองเก่า เน้นคุณค่า-คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 14.44 น.

“บิ๊กป้อม”หนุน 12 เมืองเก่า จัดทำแผนปกป้องพื้นที่ เน้น คุณค่าและคงอัตลักษณ์ ย้ำคุมเข้มก่อสร้างอาคาร สืบสานประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ฯ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่1/2565 ผ่านระบบ VTC โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ปี 64 จำนวน 35 เมือง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการรายเมือง โดยเสนอให้กำหนด”ตัวชี้วัดสาธารณะ” เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในภาพรวม  ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด และให้สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งหมายขับเคลื่อนดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมไปกับการสร้างงานและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชน ตลอดจนสร้างความภูมิใจและตระหนักคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าไปพร้อมๆกัน

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่) เน้น การอนุรักษ์พลังงานและภูมิสถาปัตยกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเห็นชอบ แผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าอีก 12 เมือง ได้แก่ กำแพงเพชร, เพชรบุรี, ตะกั่วป่า, แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี, ยะลา, นราธิวาส, พิษณุโลก, ร้อยเอ็ด, อุทัยธานี, ตรัง และฉะเชิงเทรา และเห็นชอบโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและจัดระเบียบท่องเที่ยวเดิม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ภายในเขตพื้นที่เมืองเก่ากาญจนบุรี  รวมทั้งเห็นชอบให้จังหวัดที่มีเมืองเก่า 35 จังหวัด จัดทำประกาศจังหวัด เรื่องมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล และโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาคเอกชนบนที่ดินของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด  

“พล.อ.ประวิตร กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดแผนงานตามมติให้ทันตามกรอบเวลา โดยบูรณาการทำงานร่วมกัน มุ่งให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อสืบสานและดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  และขอให้ กรุงเทพมหานครฯและกรมเจ้าท่า ร่วมเร่งรัดและติดตามการขออนุญาต ปรับปรุงการก่อสร้างท่าเรือวัดโพธิ์ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการอนุรักษ์ที่กำหนด  พร้อมทั้งให้สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ไปด้วยกัน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s