“พาณิชย์” โบ้ย “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” แก้ปัญหา “น้ำมันแพง”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/519570

21 มิ.ย. 2565

"พาณิชย์" โบ้ย "คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ" แก้ปัญหา "น้ำมันแพง"

แก้ปัญหา “น้ำมันแพง” ต้องให้ “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เริ่มก่อน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการไม่ได้เพราะมีกฎหมายเฉพาะ

"พาณิชย์" โบ้ย "คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ" แก้ปัญหา "น้ำมันแพง"

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.
ซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศไอซ์แลนด์ ที่สนามบิน Keflavikประเด็นที่มีข้อเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เข้ามากำกับดูแลค่าการกลั่นน้ำมันเพื่อช่วยให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงว่า   ไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่แรก เพราะน้ำมันเป็นสินค้าเฉพาะมีข้อกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันฉบับที่หนึ่ง คือ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มาตรา 6(2) ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไว้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีหน้าที่กำหนดราคาหรือการวางหลักเกณฑ์เรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาและบริหารพลังงานแห่งประเทศ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกระทรวงพลังงานซึ่งเห็นได้ชัดว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ปัญหาราคาพลังงาน เพราะวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่บอกไว้ว่า มีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในภาวะวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

ขณะที่ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา 27 กำหนดไว้ว่าใครเป็นผู้ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยโรงกลั่น ตามมาตรา 27(1)  และผู้นำเข้า ตามมาตรา27(2)  แม้พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติท้ายกฎหมายจะเขียนไว้ ว่า การบริหารพลังงานของประเทศ กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆแต่เพื่อให้มีเอกภาพจึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน ณ เวลานี้อำนาจหน้าที่แก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงตามกฎหมายจึงเป้นไปตามทีระบุไว้ในกฎหมาย 2 ฉบับนี้

ถามว่าทำไมกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกำกับดูแล พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่า จึงไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ก็ต้องอธิบายว่าโดยหลักการของกฎหมาย หากมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับเรื่องใด นักกฎหมายย่อมเข้าใจดีว่าต้องเริ่มเดินจากตรงนั้นก่อน  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s