สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมถมทองประยุกต์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661509

สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมถมทองประยุกต์

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

โรงเรียนบ้านโป่งแค สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมถมทองประยุกต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการให้แก่นักเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ด้วยกิจกรรม Active Learningได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนอย่างมากโดยสังเกตจากบรรยากาศของกิจกรรมที่เป็นไปด้วยความตั้งใจและมีความสุขสนุกสนาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์การฝึกสมาธิ เพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดด้านทักษะอาชีพต่อไปได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s