สพม.สุโขทัย ลงนาม เรียนร่วม อาชีวศึกษา และมัธยมปลาย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661507

สพม.สุโขทัย ลงนาม เรียนร่วม  อาชีวศึกษา และมัธยมปลาย

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ดร.ศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยห้องเรียนอาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน 

การยกระดับและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยห้องเรียนอาชีพ ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษามีความรู้และทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน เข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและสนใจ  

โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และเขต 2  ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงจะสนับสนุนงบประมาณ ค่าวัสดุและครูผู้สอนให้กับนักเรียนตลอดหลักสูตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s