เชฟรอนสนุกวิทย์ ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมความแข็งแกร่งโมเดลการศึกษา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661497

เชฟรอนสนุกวิทย์ ผนึกกำลังพันธมิตร  เสริมความแข็งแกร่งโมเดลการศึกษา

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บ.วรุณา ประเทศไทย, อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล, ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกก.บริหาร บจ.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ, สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ร่วมในพิธีส่งมอบโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะและครุภัณฑ์โดรนเพื่อการเกษตร

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กลุ่มมิตรผล และกระทรวงศึกษาธิการ ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท เดินหน้าปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ “STEM Career Academies” ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม พร้อมส่งมอบ “เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร” นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หวังเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายผลองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

โดยงานนี้ พณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท วรุณา ประเทศไทย, อิสระ ว่องกุศลกิจประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล, ชาทิตย์ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด,คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.พรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED ร่วมในพิธีส่งมอบโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะและครุภัณฑ์โดรนเพื่อการเกษตร

ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธาน กก.บริหาร บจ.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงบทบาทกระทรวงศึกษาธิการ ในการผลักดันอาชีพด้านการเกษตรว่า “กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่าการเกษตรสมัยใหม่คืออนาคตของประเทศ ดังนั้นเราจึงสนับสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถที่เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ เรายังมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน Smart Agriculture พร้อมยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการเกษตรตามนโยบายที่ต้องการยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม S-Curveในภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

การผนึกกำลังครั้งล่าสุดกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมทักษะอาชีพสาขาการเกษตร ถือเป็นหมุดหมายสำคัญอีกก้าวหนึ่งของโครงการเพื่อปั้นเกษตรกรนักพัฒนารุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านการต่อยอดองค์ความรู้ Smart Agriculture ให้เป็นโมเดลออกไปในระดับประเทศ และนำไปต่อยอดปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ โดยการส่งมอบองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพเชิงเกษตรกรรมของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้ผู้เรียนที่ได้ฟูมฟักและพัฒนาทักษะเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง ได้กลับมาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว และขยายผลองค์ความรู้สู่ระดับประเทศ

อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโมเดลสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ หรือ STEM Career Academies ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่ได้ดำเนินโครงการฯมาเป็นเวลา 8 ปี ซึ่ง STEM Career Academies เป็นโครงการในระยะที่สองที่ดำเนินการโดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมพัฒนาและบริหารโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563 อีกทั้งยังตั้งใจพัฒนาสะเต็มศึกษาอย่างเต็มที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบโอกาส รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนผู้ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มุ่งพัฒนา 4 กลุ่มอาชีพสำคัญ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านคอมพิวเตอร์ ไอที การศึกษา และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ พร้อมพัฒนาครูและบุคลากรทั้ง Ecosystem ของการศึกษาในการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s