คุณแหน : 22 มิถุนายน 2565

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661815

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ll ปลื้มใจกับ ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.และชาวศรีสะเกษ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมผลผลิตของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง และได้ร่วมชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กาแฟโรบัสตาและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนศรีสะเกษ..

ll เพื่อนๆ ยินดีกับ พญ.ชุลีพร จิระพงษา ได้เป็นว่าที่นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค..

ll ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร นำชาวคณะหลักสูตร Digital CEO#3 กว่า 80 คน เช่น ธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล,อโรชานันทมนตรี,ธนียา นัยพินิจ,กรกฎ เตติรานนท์,อนุชิต กาญจนานุชิต,ชัชพล ประสพโชค,ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม,ดร.กรรณิการ์ เฉิน,คณพศ นิจสิริภัช, วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ,ดร.นุชนาถ วสุรัตน์,สุพรศรี นาคธนสุกาญจน์,วีณา เลิศนิมิตร,วีรสิทธิ์ โพธิปักขิย์,พรพิไล บุญเอนก,ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร,โชคชัย อัศวรังสฤษฎ์,สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์,มารวย ตั้งมิตรประชา,ณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์,นพ.นพพร อนุกูลการกุศล,นพ.อดิศร วิตตางกูร,เอกชัย ตั้งรัตนาวล,วิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล,ปารณีย์ อํานวยรักษ์สกุล ไปศึกษาดูงานที่ สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ศรีราชา โดยมี ตติยะ ชื่นตระกูลต้อนรับ..

ll วันเกิด ดร.ดุสิต พิทยาธิคุณ สุดอบอุ่นที่คุณพ่อคุณแม่ ชัยโรจน์-ธีระวรรณพิทยาธิคุณ จัดเลี้ยงให้ที่บ้าน ได้สั่งเหลาเยาวราชมาเลี้ยงลูกชายที่รักเพียบเหมือนนั่งฉลองอยู่ในร้านอาหารจีน งานนี้หวานใจ ศรีวิรัตน์ ฉัตรจุฑามาส และทีมลูกชาย ศิรชัช-ศสิต-เศรษฐสิต พิทยาธิคุณ อยู่ครบขาดแค่น้องเฌอ-ศุภสิตา พิทยาธิคุณ ที่ยังเรียนอยู่อังกฤษ..

ll เพื่อนๆ กลุ่มหลุยส์ปาสเตอร์BRAIN#2 ยินดีกับ วิวรรธน์ เหมมณฑารพ ที่ได้เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานสื่อสารองค์กร..

ll รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อม คณะวิศวกรรมฯม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ ชวิศ-วิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญมอบทุนวิจัยโครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่น“ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 2022”..

ll รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชฯ มช. พร้อมผู้บริหารร่วมยินดีกับ รศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์,รศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช และ ผศ.ภญ.วรธิมา อยู่ดี ที่ได้รับแต่งตั้งทางวิชาการที่สูงขึ้น..

ll ปิติ ธนวัฒน์ ได้ฉลองวันเกิดกับครอบครัวที่บ้านและทำบุญกับ รพ.ศิริราช..

ll อนุโมทนาบุญกับ ศักดิ์ดา เด่นแดนโดม บจ.แดนไทยอีควิปเม้นท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ รร.วัดราชสิงขร..ll

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s