พม.มอบโล่-เข็มประกาศเกียรติคุณสดุดี อาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661768

พม.มอบโล่-เข็มประกาศเกียรติคุณสดุดี อาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ประธานในพิธี

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 โดยมี อนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 2, พัชรีอาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้รับโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

โดย จุติ ไกรฤกษ์ เผยว่า วันที่ 21ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดให้มีงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น วันนี้ จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้ารับโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณรวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย 1) อาสาสมัครดีเด่น จำนวน 111 คน 2) องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 11 คนและ 3) อพม. ดีเด่น จำนวน 28 คน วันนี้เป็นวันสดุดีผู้ให้แก่สังคม ซึ่งผู้ให้เป็นผู้ชนะความเห็นแก่ตัว ความเกลียดชัง ความท้อแท้ และความสิ้นหวัง ดีใจที่ได้เห็นผู้อาวุโสของสังคมยังกลับมาช่วยสังคมอย่างเสมอมาไม่ได้ขาด เป็นการถ่ายทอดมรดกของพฤติกรรมที่ดีๆ ของสังคมไทย ดีใจที่ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ทำหน้าที่ตรงนี้ สังคมยังมีความหวังกับคนรุ่นต่อไป ซึ่งสิ่งเล็กๆ ที่คนไทยทำให้ชาวโลกได้เห็นคือคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยบุคคลที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระนั้นมีอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น วันนี้เรามาเผยให้โลกเห็นผู้ที่ปิดทองหลังพระว่ามีอยู่จริงและสังคมได้ประโยชน์ และถือว่าทุกท่านเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ 77 จังหวัดที่ได้มารับรางวัลนี้

ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมและประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นที่ได้เสียสละแรงกายและแรงใจ ในการทำงานจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นตั้งใจอำนวยประโยชน์สุขต่อประชาชนและสังคมมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติงานเพื่อสังคมของทุกท่านจะเป็นแรงผลักดันและเป็นแบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

อนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พญ.สุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คนที่ 2

พญ.สุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คนที่ 2

รมว.พม.มอบโล่-เข็มประกาศเกียรติคุณสดุดีอาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

รมว.พม.มอบโล่-เข็มประกาศเกียรติคุณสดุดีอาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

รมว.พม.มอบโล่-เข็มประกาศเกียรติคุณสดุดีอาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

รมว.พม.มอบโล่-เข็มประกาศเกียรติคุณสดุดีอาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

รมว.พม.มอบโล่-เข็มประกาศเกียรติคุณสดุดีอาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

รมว.พม.มอบโล่-เข็มประกาศเกียรติคุณสดุดีอาสาสมัครและองค์กรเพื่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s