สทป. จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661826

สทป. จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 17.35 น.

สทป. จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี คุณบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองให้กับ พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ห้องประชุม 200 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

จากกลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สทป. ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบงานด้านการให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล ในเรื่องของการตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จนกระทั่งทำให้ สทป. ได้รับการรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) และสามารถออกใบรับรองผลการตรวจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทย โดยรองรับผลิตภัณฑ์จรวด อากาศยานไร้คนขับ ยานภาคพื้นไร้คนขับ และกระสุนขนาด 30 มิลลิเมตร เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเป็นการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

สทป. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จนได้รับการรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) และในอนาคตจะขยายขอบข่ายออกไปด้านยานรบและระบบอาวุธ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับให้เป็น Global Standard ในการบริหารงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้ก้าวไกลและทัดเทียมสากลได้ต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s