จุฬาฯ ร่วม อว.รับบัณฑิตใหม่ เข้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662034

จุฬาฯ ร่วม อว.รับบัณฑิตใหม่ เข้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดลงทะเบียนออนไลน์บัณฑิตจบใหม่และประชาชนเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ซึ่งเป็นการรวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนกว่า 98 แห่ง ในพื้นที่ครอบคลุม 7,435 ตำบล 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากรายตำบลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) โดยจุฬาฯ รับผิดชอบดูแลนิสิตและประชาชนในพื้นที่ 69 ตำบลใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร น่าน ปัตตานี ยโสธร และสระบุรี

หลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะมีการลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อทำหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการ การส่งเสริมการขยายและการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการการขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น

การสมัครและคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านระบบการรับสมัครกลางของ อว. ทางเว็บไซต์ https://u2tbcg.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s