ม.ศรีปทุม อบรมกฎหมาย ระดับประกาศนียบัตรระยะสั้น

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662039

ม.ศรีปทุม อบรมกฎหมาย  ระดับประกาศนียบัตรระยะสั้น

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 (ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

อาจาย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย กล่าวว่า หลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษารวม 8 เดือน มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักกฎหมายในระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปรับใช้กฎหมาย (Application) และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองให้แก่ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. รับรองของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย (Legal Profession) ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ยังขาดความรู้ในทางวิชาการ (Academic Knowledge) จะได้นำความรู้มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา ให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s