รพ.พระรามเก้า จัดตั้ง ‘ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง’ บริการสร้างภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมทุกโรคติดต่อ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/662078

รพ.พระรามเก้า จัดตั้ง ‘ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง’ บริการสร้างภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมทุกโรคติดต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

โรงพยาบาลพระรามเก้า เดินหน้าจัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า” มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ด้วยบริการวัคซีนที่ครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาด้านการป้องกันโรคแบบรายบุคคล ครอบคลุมทุกอาชีพ โรคประจำตัว และการใช้ชีวิต โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ดูแลทุกกลุ่มการเดินทางทั้งก่อนและหลัง ให้ผู้รับบริการเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากวัคซีน เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นไร้ความเจ็บป่วย

รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้ง“ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทางโรงพยาบาลพระรามเก้า” ว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้คนส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น โรงพยาบาลพระรามเก้าในฐานะศูนย์รวมด้านการดูแลรักษาสุขภาพ มองเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน เพราะวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดการแพร่ระบาด การฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญและจำเป็นกับบุคคลทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะในเด็กเท่านั้น  เพราะอายุที่มากขึ้นจะทำให้ภูมิคุ้มกันที่เคยมีลดลง จนมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค นอกจากนี้การมีโรคประจำตัว รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ทั้งสภาพแวดล้อม อาชีพ การใช้ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ ล้วนทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เราจึงจัดตั้งศูนย์วัคซีนและ เวชศาสตร์การเดินทางขึ้น เพื่อดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมครบวงจร

“หลายปีนี้ เราต่างเห็นถึงความสำคัญของวัคซีนที่สามารถทำได้ทั้งป้องกันโรคลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรง รวมถึงลดการแพร่ระบาด ศูนย์วัคซีนฯ จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางในการกระจายภูมิคุ้มกันไปถึงคนทุกเพศทุกวัย ผ่านการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนรายบุคคลตามอายุและปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น โรคประจำตัว อาชีพ ลักษณะการใช้ชีวิต และให้คำปรึกษาสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังไทย โดยจะให้คำแนะนำในการป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง บริการตรวจสุขภาพ รวมถึงบริการฉีดวัคซีนและจ่ายยาป้องกัน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้มารับบริการได้เข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ ฉีดวัคซีน พร้อมเดินทางอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความเจ็บป่วย”

พญ.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกไปจากปัจจัยในตัวบุคคลแล้ว ด้วยสถานการณ์การเดินทางที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ได้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากภาวะต่างๆ ตามไปด้วย ทั้งจากสภาพอากาศ อุณหภูมิ โรคติดเชื้อ โรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม หรือการไปเยือนภูมิประเทศที่มีความหลากหลายกว่าแต่ก่อน เช่น ป่าในอเมริกาใต้ หรือซาฟารีในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่ คนไทยไม่คุ้นเคยอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางได้หากไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี

ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า มีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางและการฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร อาทิ การให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโดยแพทย์เฉพาะทางและการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนทั่วไป, บริการให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ,บริการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ, บริการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางสำหรับนักเดินทางทุกกลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทั้งการเดินทางระยะสั้นและระยะยาว / คนทำงาน นักธุรกิจ /อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือในค่ายผู้อพยพ / บริการให้คำแนะนำและยาป้องกันภาวะต่างๆ ได้แก่ มาลาเรีย / ภาวะแพ้ที่สูง (High Altitude Illness), บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา และการรักษา ที่เหมาะสมก่อนและหลังเดินทาง”

พญ.ฉัฐฐิมา เสาวภาคย์ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กล่าวเสริมว่า สำหรับวัคซีนที่ให้บริการใน ศูนย์ฯ จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงวัคซีนที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคจากการเดินทาง ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza), วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap, Td), วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน และโปลิโอเข็มรวม (Tdap+IPV), วัคซีนป้องกันโรคสุกใส (Varicellazoster), วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอบีเข็มรวม(Hepatitis A and B combination), วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์และ 9 สายพันธุ์ (HPV4, HPV9),วัคซีนปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสแบบ 13 สายพันธุ์ และ 23 สายพันธุ์(PCV13, PPSV23), วัคซีนงูสวัด (HerpesZoster), วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Rabies),วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue), วัคซีนและยาป้องกันสำหรับการเดินทาง, วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis), วัคซีนไทฟอยด์ (Typhoid), วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Disease), ยาป้องกันภาวะแพ้ที่สูง, ยาป้องกันมาลาเรีย

ผู้ที่สนใจใช้บริการ ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า Website: https://bit.ly/3xJUA3f Line: https://lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital / Facebook: https://www.facebook.com/praram9Hospital หรือ โทร.1270

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s