สอศ.จับมือ กฟผ.-4 มหาวิทยาลัย ร่วมปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662013

สอศ.จับมือ กฟผ.-4 มหาวิทยาลัย ร่วมปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 16.09 น.

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.สุเทพ แก่นสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 4 มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ (forest ecosystem) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ด้วยเทคโนโลยีด้านการเกษตรในการบำรุงรักษาป่าไม้ ณ กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร.สุเทพ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงาน 1 ใน 6 แห่ง ของโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากร ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สอศ.จะดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ เป็นศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ และส่งเสริมการปลูกป่า โดยเริ่มจากการปลูกป่าในพื้นที่ และสร้างความตระหนักรู้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชุมชนโดยรอบ ให้เห็นถึงความสำคัญและช่วยดูแลปกป้องรักษาป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ และเพื่อให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ โดยมีสถานศึกษาเกษตรนำร่องดำเนินกิจกรรม จำนวน 4 แห่ง จาก 4 ภาค ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และจะขยายผลไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ต่อไป

ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลอด 54 ปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการดูแลเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2065 – 2070 ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ

“โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มปริมาณการดูดทรัพย์การคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมมีเป้าหมายในการปลูกป่าปีละ 100,000 ไร่ ร่วมเป็นจำนวน 1,000,000 ไร่ ภายในระยะเวลา 10 ปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางบก ทางทะเลและชายฝั่ง เพิ่มศักยภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการใหม่ๆ ศึกษาอัตราการรอดของพืชพื้นดิน การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในดิน และศึกษาผลกระทบการเชิงสังคมกับการปลูกป่าชายเลน ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีด้านการเกษตรและป่าไม้ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้ 4 ภาค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และส่งเสริมการเพาะพันธ์กล้าไม้ในชุมชนในพื้นที่ร่วมด้วย”

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s