เกษตรฯจับมือทุกภาคส่วน ยกระดับบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662392

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ร่วมกับ Mr.Joseph JD D’Cruz (Chief Executive Officer) ผู้แทนองค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO) โดยมีกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วม ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเรื่องของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้แผนปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบปี 2560-2579 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ คือขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จากปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้ได้อัตราการสกัดน้ำมันร้อยละ 22-23 เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคต ตลอดจนการรักษาระดับการส่งออกน้ำมันปาล์มให้อยู่ระดับ 3-7 แสนตันต่อปี

ทั้งนี้ การหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ RSPO ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มประเทศสมาชิกได้รับองค์ความรู้เทคโนโลยี และงบประมาณในการพัฒนาการปลูกปาล์มให้เกิดความอย่างยั่งยืนและได้รับมาตรฐาน RSPO เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ด้าน RSPO พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO แล้วน้อยมาก ส่งผลให้ไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ ซึ่ง RSPO มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มประเทศสมาชิก มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยี และงบประมาณ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยยึด 7 หลักการ สำหรับการรับรอง RSPO ของผู้ปลูก ประกอบด้วย 1.ประพฤติอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส 2.ดำเนินการตามกฎหมายและเคารพสิทธิ 3.ทำให้เกิดความเหมาะสมที่สุดต่อผลิตภาพ เกิดผลกระทบเชิงบวก มีประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ 4.เคารพสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนและส่งมอบผลประโยชน์ 5.สนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกรรายย่อย 6.เคารพสิทธิและเงื่อนไขของคนงาน และ 7.การปกป้อง อนุรักษ์และปรับปรุงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ปลูกปาล์ม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่แรกในเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s