สองพระมิ่งขวัญ แห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ สำนักงานมูลนิธิฯ แห่งใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/669699

สองพระมิ่งขวัญ แห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  ทรงเปิดอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ สำนักงานมูลนิธิฯ แห่งใหม่

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงกดปุ่มเปิดแพรสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ทรงเปิดป้ายอาคาร “สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” แห่งใหม่ เพื่อยกระดับการทำงานของมูลนิธิฯ ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เฝ้าฯรับเสด็จ เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

เมื่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินถึงทรงเปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย แล้ว จากนั้นเสด็จเข้าไปยังอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ พระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ กรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรร้านกาแฟพาเฟ่ (PAfé) และเสด็จทอดพระเนตรห้องนิทรรศการของมูลนิธิฯ บอกเล่าเรื่องราวภารกิจทั้ง 3 ด้านของมูลนิธิฯ ผ่านรูปแบบโมเดลเสมือนจริง ตั้งแต่ “การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย” นำเสนอเรื่องราวของการเตือนภัยผ่านสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ “การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัย” ประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทาน สัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยจัดแสดงถุงยังชีพพระราชทาน สีม่วง สีส้ม สีน้ำเงิน และสีเหลืองสำหรับภิกษุ รถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันและ “การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย” จำลองการเข้าฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยตั้งแต่การเข้าซ่อมแซม ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง และป้องกันน้ำหลากในฤดูฝน รวมทั้งการฟื้นฟูอาชีพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืนแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งเมื่อปี 2538 ตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยที่รุนแรง เน้นประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งการเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด หรือมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการสูญเสีย การบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากได้ด้วยดี และการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับนำข้อมูลมาบูรณาการ เพื่อมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวม มุ่งสู่การแก้ปัญหาอุทกภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน

โดยปี 2565 ย่างเข้าสู่ปีที่ 27 ของการดำเนินงาน มูลนิธิฯ จึงได้ย้ายสำนักงานมายัง “อาคารมหินทรเดชานุวัตน์” เพื่อดำเนินภารกิจสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย (Center of Excellence in Flood Relief and Management) ตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ภายในสำนักงานมูลนิธิฯ แห่งใหม่ได้ปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ เพื่อใช้ในภารกิจด้านการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนที่ประสบอุทกภัย โดยใช้บริเวณด้านหน้าอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ เป็นพื้นที่ “ร้านพาเฟ่ (PAfé)”ร้านกาแฟภายใต้แนวคิด “สุขที่ได้แบ่งปัน” โดยเมล็ดกาแฟในร้าน คัดเลือกมาจากผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อาทิ “กาแฟห้วยห้อม” กาแฟอาราบิก้าจากบ้านห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน หนึ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มเมื่อปี 2558 และ “กาแฟคลองยัน”กาแฟโรบัสต้าจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งในชุมชนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ซึ่งเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2551 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีใบชาและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คัดเลือกมาจากชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยมาจำหน่ายเช่นกัน และในพื้นที่เดียวกันนี้ยังมีสินค้าที่ระลึกของ “ร้านพึ่งพา” และผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนผู้ประสบอุทกภัยให้เลือกซื้อ โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำสมทบทุนมูลนิธิฯเพื่อใช้ในการกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป

อาคาร “มหินทรเดชานุวัตน์”เดิมเป็นบ้านพักของ มหาอำมาตย์โทพระยามหินทรเดชานุวัตน์ (ใหญ่ ศยามานนท์) สมุหเทศาภิบาล มณฑลนครสวรรค์ ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2472-2474 ลักษณะสถาปัตยกรรมรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นอาคาร 2 ชั้น หลังคาปั้นหยา มีมุขยื่นทางด้านหน้าจากสองปีกของอาคารซึ่งมีความแตกต่างจากอาคารแนวคลาสสิกในยุคนั้น โดยใช้หลังคามุขด้านหนึ่งเป็นจั่วปาดมุม อีกด้านทำราวลูกกรงล้อมหลังคา ทำให้อาคารหลังนี้มีความโดดเด่นสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2525 จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิได้ที่ “ร้านพาเฟ่ (PAfé)” และชมนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้ที่ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (อาคารมหินทรเดชานุวัตน์) ถนนเพชรบุรี ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-0546546, 084-9048785และ www.friendsofpa.or.th

องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พร้อมด้วยองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีรับสั่งการดำเนินงานมูลนิธิฯ กับ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล

องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ พร้อมด้วยองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีรับสั่งการดำเนินงานมูลนิธิฯ กับ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล

อาคารสำนักงานมูลนิธิฯ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า

อาคารสำนักงานมูลนิธิฯ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า

สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งใหม่

สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธาน กก.มูลนิธิฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธาน กก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหาร มูลนิธิฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธาน กก.มูลนิธิฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธาน กก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหาร มูลนิธิฯ

พระราชทานเข็มที่ระลึก ให้กับ อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกก.บริหาร ธ.ไทยพาณิชย์ ผู้เอื้อเฟื้ออาคารให้มูลนิธิฯ

พระราชทานเข็มที่ระลึก ให้กับ อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกก.บริหาร ธ.ไทยพาณิชย์ ผู้เอื้อเฟื้ออาคารให้มูลนิธิฯ

พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ผู้ให้การสนับสนุน

พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ผู้ให้การสนับสนุน

พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับ ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผช.กก.ผจญ. บจ.บุญรอดบริวเวอรี่ ผู้ให้การสนับสนุน

พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับ ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผช.กก.ผจญ. บจ.บุญรอดบริวเวอรี่ ผู้ให้การสนับสนุน

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหารมูลนิธิฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การเปิดสำนักงานใหม่

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหารมูลนิธิฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การเปิดสำนักงานใหม่

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหาร พร้อมคณะกก.มูลนิธิฯ สาโรจน์ พรประภา, อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กก.และ ผช.เลขานุการ

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหาร พร้อมคณะกก.มูลนิธิฯ สาโรจน์ พรประภา, อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กก.และ ผช.เลขานุการ

คณะกก.มูลนิธิฯ รศ.สุทธิมา ชำนาญเวช, ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และ สายสม วงศาสุลักษณ์

คณะกก.มูลนิธิฯ รศ.สุทธิมา ชำนาญเวช, ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และ สายสม วงศาสุลักษณ์

มณฑิชา สุขจันทร์,สายสม วงศาสุลักษณ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล

มณฑิชา สุขจันทร์,สายสม วงศาสุลักษณ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล

วีรชาติ กิจวัตร์ ผจก.แผนกร้านค้าพึ่งพา, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และ มณฑิชา สุขจันทร์ ผช.ผจก.มูลนิธิฯ

วีรชาติ กิจวัตร์ ผจก.แผนกร้านค้าพึ่งพา, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และ มณฑิชา สุขจันทร์ ผช.ผจก.มูลนิธิฯ

ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผช.กก.ผจญ. บจ.บุญรอดบริวเวอรี่, เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกก.กลุ่ม บ.คิง เพาเวอร์ และ มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผช.กก.ผจญ. บจ.บุญรอดบริวเวอรี่, เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกก.กลุ่ม บ.คิง เพาเวอร์ และ มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล

ฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานกก.มูลนิธิฯ และ อารยา ภู่พานิช รองผจญ. ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานกก.มูลนิธิฯ และ อารยา ภู่พานิช รองผจญ. ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กับ ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร รองประธาน กก.

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กับ ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร รองประธาน กก.

อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ และ อาทิตย์ นันทวิทยา

อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ และ อาทิตย์ นันทวิทยา

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธาน กก.ที่ปรึกษา และประธาน กก.บริหารมูลนิธิฯ, ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กก.และ ผช.เลขานุการ, ม.ล.สราลี กิติยากร, สายสม วงศาสุลักษณ์ กก., ปาริชาต ธีระศิลป์ รองผจก.มูลนิธิฯ, มณฑิชา สุขจันทร์ ผช.ผจก.มูลนิธิฯ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคม

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธาน กก.ที่ปรึกษา และประธาน กก.บริหารมูลนิธิฯ, ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กก.และ ผช.เลขานุการ, ม.ล.สราลี กิติยากร, สายสม วงศาสุลักษณ์ กก., ปาริชาต ธีระศิลป์ รองผจก.มูลนิธิฯ, มณฑิชา สุขจันทร์ ผช.ผจก.มูลนิธิฯ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกก.มูลนิธิฯ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กก., ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
รองประธาน กก., ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธาน กก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหารมูลนิธิฯ, สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ กก., ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กก.,
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กก., ฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธาน กก., ดร.รอยล จิตรดอน กก. และ สาโรจน์ พรประภา กก.

คณะกก.มูลนิธิฯ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กก., ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองประธาน กก., ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธาน กก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหารมูลนิธิฯ, สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ กก., ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กก., วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กก., ฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธาน กก., ดร.รอยล จิตรดอน กก. และ สาโรจน์ พรประภา กก.

พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล, ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ

พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล, ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กก.มูลนิธิฯ, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธาน กก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหารมูลนิธิฯ และ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กก.มูลนิธิฯ

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กก.มูลนิธิฯ, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธาน กก.ที่ปรึกษา และประธานกก.บริหารมูลนิธิฯ และ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กก.มูลนิธิฯ

คณะกก.มูลนิธิฯ ผาณิต พูนศิริวงศ์, อาทิตย์ นันทวิทยา, ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, ดร.รอยล จิตรดอน และ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

คณะกก.มูลนิธิฯ ผาณิต พูนศิริวงศ์, อาทิตย์ นันทวิทยา, ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, ดร.รอยล จิตรดอน และ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

ภายในร้านกาแฟ PAfé ของมูลนิธิฯ

ภายในร้านกาแฟ PAfé ของมูลนิธิฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s