ปลัด พม. ลงพื้นที่ลำปาง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670108

ปลัด พม. ลงพื้นที่ลำปาง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 19.43 น.

30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ภายใต้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center) เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s