ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670167

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กยศ.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศ.คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ผู้แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง รวมถึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนทั่วประเทศแล้วกว่า 4,000 แห่งทั้งนี้ สถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่เตรียมการประกาศและคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน จัดทำสัญญาและนำส่งสัญญากู้ยืม ตรวจสอบการรับโอนเงินกู้ยืมและการส่งคืน จัดทำทะเบียนและเก็บเอกสาร กำกับและส่งเสริมผู้กู้ยืมระหว่างศึกษา รวมถึงติดตามผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุน ได้แก่ การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ หรือจัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ในโอกาสนี้ กองทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองหน่วยงานจะเป็นเครือข่ายร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s